THÔNG BÁO Tạm hoãn tổ chức Giải Bóng bàn, Cầu lông Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Lạng Sơn năm 2021

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 116/TB-SVHTTDL Lạng Sơn, ngày 9 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

Tạm hoãn tổ chức Giải Bóng bàn, Cầu lông Thiếu niên, Nhi đồng

tỉnh Lạng Sơn năm 2021

 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Điều lệ số 83/ĐL-SVHTTDL ngày 21/7/2021 về Điều lệ giải Bóng bàn, Cầu lông Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Trong đó, thời gian tổ chức Giải từ ngày 17/8/2021 đến ngày 19/8/2021.

Tuy nhiên do những diễn biến phức tạp của dịch, bệnh COVID-19, cả nước và tỉnh Lạng Sơn đang tập trung cao độ, quyết liệt phòng, chống dịch bệnh. Để tăng cường hiệu quả phòng, chống dịch, bệnh theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tạm hoãn tổ chức giải Bóng bàn, Cầu lông Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Lạng Sơn năm 2021.

Căn cứ tình hình dịch bệnh, Ban Tổ chức giải sẽ thông báo thời gian tổ chức lại Giải bằng văn bản để các đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:                                          

- VP. UBND tỉnh (b/c);

- Lãnh đạo Sở;

- UBND các huyện, TP;                                                                            

- Phòng VH, TT;

- Trung tâm VH,TT&TT các huyện; Trung tâm VH-TT thành phố (t/h);

- Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh (t/h);

- VP Sở; Phòng QLTDTT;

- Websife SVHTTDL (đăng tải);                                                                                                  - Lưu: VT.                                                                               

           

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Dương Minh Tuệ