THÔNG BÁO Tạm hoãn tổ chức thi đấu môn Bơi Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2021

UBND TỈNH LẠNGSƠN

BTC ĐẠI HỘI TDTT TỈNH LẦN THỨ IX-NĂM2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 115/TB-BTC Lạng Sơn,ngày 9 tháng 8 năm2021

THÔNG BÁO

Tạm hoãn tổ chức thi đấu môn Bơi

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2021

 

Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX - năm 2022 đã ban hành Công văn số 957/BCĐ-ĐHTDTT ngày 19/7/2021 về việc điều chỉnh Kế hoạch, Điều lệ Đại hội TDTT các cấp tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2021-2022. Trong đó, môn Bơi tổ chức từ ngày 25/8 đến ngày 26/8/2021.

Tuy nhiên do những diễn biến phức tạp của dịch, bệnh COVID-19, cả nước và tỉnh Lạng Sơn đang tập trung cao độ, quyết liệt phòng, chống dịch bệnh. Để tăng cường hiệu quả phòng, chống dịch, bệnh theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Ban Tổ chức Đại hội thông báo tạm hoãn tổ chức thi đấu môn Bơi Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX - năm 2022.

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh và chỉ đạo của cấp trên, thời gian tổ chức trở lại sẽ thông báo sau bằng văn bản để các đơn vị biết.

          Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo ĐH TDTT tỉnh (b/c);

- Đ/c Dương Xuân Huyên, PCT TT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ ĐH TDTT (b/c);

- Thành viên BCĐ, BTC ĐH TDTT tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh (b/c);

- Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội BP tỉnh, Sở GD&ĐT;

- UBND các huyện, TP;

- Lãnh đạo Sở VHTT&DL;

- Phòng VHTT; Trung tâm VHTT&TT các huyện, TP (t/h);

- Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh;

- Văn phòng Sở, phòng QL TDTT;

- Websife SVHTTDL (đăng tải);

- Lưu: VT, QLTDTT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL

Dương Minh Tuệ