NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 46 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2021)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO

VÀ DU LỊCH LẠNG SƠN

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN

VÀ THI ĐẤU TDTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:157/TB-TTHL&TĐTDTT

Lạng Sơn, ngày 19 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản  

 

    Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 10 tháng 05 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án sửa dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn;

Thực hiện công văn số 1618/STC-QLG&CS của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn về việc trả lời giá khởi điểm đấu giá cho thuê tài sản tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao.

Thực hiện kế hoạch số 85/KH-TTHL&ĐTTDTT ngày 24 tháng 05 năm 2019 của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh triển khai thực hiện Đề án sửa dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh giai đoạn 2019-2023;

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo các tiêu chí cụ thể như sau:

1.Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh;Địa chỉ:Đường Bà Triệu, Phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

2.Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

STT Số TT KIOT Diện tích (m2)

Thời hạn thuê

(tháng)

Đơn giá

(đồng/m2/tháng)

Thành tiền/Giá khởi điểm

(đồng/60 tháng)

I Khu vực khán đài B:
1 Phòng 1+2 40,00 60 78.000 187.200.000
2 Phòng 3 45,00 60 72.000 194.400.000
II Khu vực cổng Nhà thi đấu, đường Lê Lợi:
3 KIOT số 08 20,00 60 195.000 234.000.000
Tổng giá khởi điểm (Sáu trăm mười lăm triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn) 615.600.000

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá.

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 20/8/2020 đến 16 giờ 00phút ngày 24/8/2020(trong giờ hành chính)

- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn.

- Địa chỉ: Đường Bà Triệu, Phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

a) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá bao gồm: Bản cam kết của tổ chức đấu giá tài sản hoặc hồ sơ chứng minh về cơ sở vật chất đủ điều kiện tổ chức bán đấu giá;

b) Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

c) Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản bao gồm: Bản mô tả năng lực; Số lượng đấu giá viên, bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên, bảo hiểm trách nhiệm ngành nghề của Đấu giá viên (nếu có);

d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính: Mức thù lao dịch vụ đấu giá tài sản chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng;

đ) Là Tổ chức có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố có trụ sở tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

e) Hồ sơ pháp lý: Có bản sao đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, quyết định thành lập.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký theo quy định./.

Nơi nhận:

- Sở VH,TT&DL;

- Lãnh đạo đơn vị;

- Các phòng đơn vị;

- Lưu: VT, KT.(Ng)

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Chí Toàn