NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 46 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2021)

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

SỞ VĂNHÓA, THỂ THAO VÀ DU DỊCH LẠNG SƠNTRUNG TÂM HUẤN LUYỆNTHI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAOSố: /TB-TTHL&TĐTDTTV/v Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sảnCỘNG HÒA XÃHỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tựdo Hạnh phúcLạng Sơn, ngày 27 tháng 11năm 2020Kính gửi:-Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn;-Công ty đấu giá Hợp Danh Đông Bắc;-Công ty đấu giá Hợp Danh Vĩnh Hưng.Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;Căn cứ Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 10/05/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án sửa dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lạng Sơn.Thực hiện công văn số 1618/STC-QLG&CS, ngày 14/8/2019của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn về việc trả lời giá khởi điểm đấu giá cho thuê tài sản tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao. Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-TTHL&ĐTTDTT ngày 24/5/2019 của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnhLạngSơntriển khai thực hiện Đề án sửa dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh giai đoạn 2019-2023;Ngày 17/11/2020 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh đã ban hành Thông báo số 234/TB-TTHL&TĐTDTTvề việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền thuê 03 ki ốt khu vực khán đài B, và ki ốt số 08 khu vực Cổng Nhà thi đấutại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.Ngày 25/11/2020, hết thời hạn đăng ký nộp hồ sơ, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh nhận được 03bộ hồ sơ tham gia lựa chọn tổ chức bán đấu giá là:Trung tâm đấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Công ty đấu giá Hợp Danh Đông Bắc; Công ty đấu giá Hợp Danh Vĩnh Hưng.Căn cứ vào tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; đối chiếu các quy định hiện hành và năng lực thực hiện công tác đấu giá tài sản. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh thông báo Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá tài sản là quyền thuê 03 ki ốt khu vực khán đài B và ki ốt số 08 khu vực Cổng Nhà thi đấutại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.1.Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn-Tên đơn vị: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
-
Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn, Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn,tỉnh Lạng Sơn;-Lý do:Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản-Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn là đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm, có thù lao thấp hơnCông ty đấu giá Hợp Danh Đông Bắc.2. Tổ chức đấu giá không được lựa chọn và lý do không được chọn2.1. Công ty đấu giá Hợp Danh Đông Bắc.-Địa chỉ:Số 275, đường Lê Lợi, khối 6, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn,tỉnh Lạng Sơn;-Lý do không được chọn: Công tycó thù lao đấu giá cao hơn Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản-Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.2.2. Công ty đấu giá Hợp Danh Vĩnh Hưng.-Địa chỉ:Số 33, đường Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn,tỉnh Lạng Sơn;-Lý do không được chọn: Công ty có thù lao đấu giáthấphơn 02 đơn vị cònlại, tuy nhiên là công ty mới thành lập chưa có kinh nghiệm lâu năm nhưTrung tâm dịch vụ đấu giá tài sản-Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.3. Thời gian, địa điểm đơn vị đến ký Hợp đồng và tiếp nhận hồ sơ để tiến hành tổ chức đấu giá tài sản-Đề nghịTrung tâm dịch vụ đấu giá tài sản-Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn Hợp đồng với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh để tổ chức bán đấu giá tài sản theo đúng quy định hiện hành.-Thời gian chuyển hồ sơ tài sản bán đấu giá: Vàohồi 15hgiờ 00 phút ngày 30/11/2020.-Địa điểm: Tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh; -Địa chỉ: Đường Bà Triệu, Phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh thông báo đểTrung tâm dịch vụ đấu giá tài sản-Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơnđến ký hợp Hợp đồng và tiếp nhận hồ sơ đúng theo thời gian đã thông báo./.Nơi nhận:-Như trên;-LĐ ĐV;-Lưu: VT.(Th)GIÁM ĐỐCNguyễn Chí Toàn