NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM (27/3/1946 - 27/3/2021)!

Thay đổi thời gian tổ chức giải Vô địch Wushu quốc gia năm 2021

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 202 /TCTDTT-TTTTCII Hà Nội, ngày 03 tháng03 năm 2021
V/v thay đổi thời gian tổ chức giải Vô địch  
Wushu quốc gia năm 2021  

Kính gửi:

-  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

-  Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

-  Cơ quan quản lý Thể dục thể thao ngành: Quân Đội, Công An.

Thực hiện kế hoạch thi đấu thể thao thành tích cao năm 2021, ngày 22 tháng 01 năm 2021 Tổng cục Thể dục thể thao đã ban hành Công văn số 91/TCTDTT-TTTTCI về việc ủy nhiệm đăng cai tổ chức giải Vô địch Wushu quốc gia năm 2021 từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 4 năm 2021 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tuy nhiên, để đảm bảo thực hiện kế hoạch phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid - 19, Tổng cục Thể dục thể thao thông báo thay đổi thời gian tổ chức giải Vô địch Wushu quốc gia năm 2021 từ ngày 07 đến ngày 16 tháng 5 năm 2021.

Tổng cục Thể dục thể thao thông báo đến Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Cơ quan quản lý Thể dục thể thao ngành Quân Đội, Công An được biết, đồng thời đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong quá trình tổ chức và tham dự giải.

Trân trọng./.


Nơi nhận:


                                                                                                      TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG

                                                                                                                    VỤ TRƯỞNG VỤ THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO I


-  Như trên;

-  Trung tâm TT TDTT;

-  Sở VHTT Bà Rịa – Vũng Tàu;

-  Các trung tâm;

-  Lưu:VT, Vụ TTTTCI, Trung.50.

Hoàng Quốc Vinh