CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 190 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH LẠNG SƠN (04/11/1831 – 04/11/2021) 

Điều chỉnh Kế hoạch, Điều lệ Đại hội TDTT các cấp tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2021-2022

UBND TỈNH LẠNG SƠN

BCĐ ĐẠI HỘI TDTT TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ IX - NĂM 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /BCĐ

V/v Điều chỉnh Kế hoạch, Điều lệ Đại hội TDTT các cấp tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX

năm 2021-2022

Lạng Sơn, ngày       tháng     năm 2021

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố.

Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022 (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo tỉnh) đã ban hành Kế hoạch số 142/KH-BCĐ ngày 09/12/2020 về việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX, năm 2021-2022 và Điều lệ số 47/ĐL-ĐHTDTT ngày 15/4/2021 Điều lệ Đại hội TDTT các cấp tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX, năm 2022. Do những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành một số văn bản tạm hoãn tổ chức Đại hội TDTT cấp xã và tạm hoãn tổ chức một số môn thi đấu trước Đại hội TDTT cấp tỉnh.

Vì thời gian tạm hoãn kéo dài, cho đến nay mới có 77/200 (38,5%) đơn vị tổ chức Đại hội TDTT cấp xã, dự đoán đến thời hạn ngày 31/7/2021 hoàn thành Đại hội TDTT cấp xã là không thể thực hiện được. Để đảm bảo duy trì và thực hiện Kế hoạch, Điều lệ đã ban hành, Ban Chỉ đạo tỉnh điều chỉnh một số nội dung sau đây:

1. Việc tiếp tục tổ chức Đại hội TDTT cấp xã

- UBND huyện/thành phố căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn chỉ đạo Ban tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện chủ động điều chỉnh kế hoạch đã xây dựng để tổ chức Đại hội TDTT cấp xã vào thời điểm thích hợp trên cơ sở đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Ban tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện chủ động hướng dẫn Ban tổ chức Đại hội TDTT cấp xã triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các môn thi đấu tại đại hội theo hướng hạn chế tập trung đông người, và chỉ tổ chức thi đấu các môn thể thao khi đảm bảo thực hiện các quy định an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Chỉ tiến hành tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện sau khi đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội TDTT cấp xã. Hoàn thành Đại hội TDTT cấp huyện trước ngày 31/3/2022.

Các nội dung khác giữ nguyên như Kế hoạch số 142/KH-BCĐ ngày 09/12/2020.

2. Việc tổ chức các môn thi đấu trước khai mạc Đại hội TDTT cấp tỉnh

2.1. Môn Bơi

- Đăng ký tham gia thi đấu hạn cuối cùng ngày 15/8/2021

- Thời gian thi đấu từ ngày 25/8 đến ngày 26/8/2021 tại bể bơi Hải Âu, thôn Nhất Hà, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng.

- Họp bốc thăm, xếp lịch 8h00 ngày 22/8/2021 tại nhà thi đấu TDTT tỉnh.

Các nội dung khác giữ nguyên như Điều lệ môn Bơi số 63/ĐL-ĐHTDTT ngày 14/5/2021.

2.2.Môn Bóng bàn

- Đăng ký tham gia thi đấu hạn cuối cùng ngày 13/9/2021

- Thời gian thi đấu từ ngày 23/9 đến 25/9/2021, tại nhà thi đấu TDTT tỉnh.

- Họp bốc thăm, xếp lịch 8h00 ngày 20/9/2021, tại nhà thi đấu TDTT tỉnh.

Các nội dung khác giữ nguyên như Điều lệ môn Bóng bàn số 51/ĐL-ĐHTDTT ngày 26/4/2021.

2.3. Các môn còn lại: giữ nguyên như Điều lệ số 47/ĐL-ĐHTDTT ngày 15/4/2021, cụ thể như sau:

- Môn Vovinam: từ ngày 10/9 đến ngày 12/9/2021

- Môn Bóng chuyền: từ ngày 17/9 đến ngày 19/9/2021

- Môn Bắn nỏ: từ ngày 01/10 đến ngày 03/10/2021

- Môn Bóng đá: khai mạc ngày 01/10/2021 đến kết thúc giải (khoảng 15/10)

- Môn Quần vợt: từ ngày 06/11 đến ngày 08/11/2021

- Môn Việt dã: ngày 14/11/2021.

          Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị trao đổi với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch qua số điện thoại: 02053.706.188; 0913.590.237 hoặc bằng văn bản trên hệ thống VNPT-iOffice để được hướng dẫn, giải quyết hoặc tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Ban chỉ đạo ĐH TDTT tỉnh (b/c);

- Đ/c Dương Xuân Huyên, PCT TT UBND

tỉnh, Trưởng BCĐ ĐHTDTT (b/c);

- Thành viên BCĐ, BTC ĐH TDTT tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh (b/c);

- CA tỉnh, BCHQS tỉnh, Bộ đội BP tỉnh, Sở GDĐT, LĐLĐ tỉnh;

- Lãnh đạo Sở VHTT&DL;

- Phòng VHTT; Trung tâm VH,TT&TT

các huyện; Trung tâm VH-TT TP (t/h);

- Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh;

- Văn phòng Sở, phòng QLTT;

- Websife SVHTTDL (đăng tải);

- Lưu VT; QLTT.

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL

Nguyễn Phúc Hà