THÁNG HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10/10/2022

LỊCH THI ĐẤU GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG BÀN TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2022

LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN

* Thời gian: từ 23/06 – 25/06/2022  Sáng: 8h00 Chiều : 14h00    Tối: 19h30

* Địa điểm: Nhà Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Lạng Sơn.

Ngày

             Buổi

TT Bàn 1 Bảng Nội dung
Đội   - gặp   -   Đội
23/06 Sáng 1 Chi Lăng – Cao Lộc A ĐĐ Nam
2 Dũng + Vân (Kho Bạc NN) – Liên + Anh (T Phố) Đôi NN
3 Tùng + Hảo (C Lộc) – Đức + Khánh (C Lăng) Đôi NN
4 Mạc + Giang (T Phố) – Mai + Hoàn (C Lăng) Đôi Nữ

Ngày

             Buổi

TT Bàn 2 Bảng Nội dung
Đội   - gặp   -   Đội
23/06 Sáng 1 Văn Quan – Bắc Sơn B ĐĐ Nam
2 Thành Phố - Công An B ĐĐ Nam

Ngày

             Buổi

TT Bàn 3 Bảng Nội dung
Đội   - gặp   -   Đội
23/06 Sáng 1 Thành Phố - Chi Lăng ĐĐ Nữ
2 Công An – Cao Lộc ĐĐ Nữ

Ngày

             Buổi

TT Bàn 1 Bảng Nội dung
Đội   - gặp   -   Đội
23/06 Tối 1 Viện Kiểm Sát – Cao Lộc A ĐĐ Nam
2 Hoan + Phượng (Công An) – Đức + Khánh (C Lăng) Đôi NN
3 Dũng + Vân (Kho Bạc NN) – Tùng + Hảo (C Lộc) Đôi NN
4 Yến + Nhung (Công An) – Tân + Hoài (C Lộc) Đôi Nữ

Ngày

             Buổi

TT Bàn 2 Bảng Nội dung
Đội   - gặp   -   Đội
23/06 Tối 1 Văn Quan – Công An B ĐĐ Nam
2 Bắc Sơn – Thành Phố B ĐĐ Nam

Ngày

             Buổi

TT Bàn 3 Bảng Nội dung
Đội   - gặp   -   Đội
23/06 Tối 1 Công An – Thành Phố ĐĐ Nữ
2 Cao Lộc – Chi Lăng ĐĐ Nữ

. LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN

Ngày

             Buổi

TT Bàn 1 Bảng Nội dung
Đội   - gặp   -   Đội
24/06 Sáng 1 H.Chi Lăng – Viện Kiểm Sát A ĐĐ Nam
2 Liên + Anh (T Phố) – Tùng + Hảo (C Lộc) Đôi NN
3 Hoan + Phương (C An)- Dũng + Vân (Kho Bạc NN) Đôi NN
4 Mạc + Giang(T Phố) – Tân + Hoài (C Lộc) Đôi Nữ

Ngày

             Buổi

TT Bàn 2 Bảng Nội dung
Đội   - gặp   -   Đội
24/06 Sáng 1 Văn Quan – Thành Phố B ĐĐ Nam
2 Công An – Bắc Sơn B ĐĐ Nam

Ngày

             Buổi

TT Bàn 3 Bảng Nội dung
Đội   - gặp   -   Đội
24/06 Sáng 1 Công An – Chi Lăng ĐĐ Nữ
2 Thành Phố - Cao Lộc ĐĐ Nữ

Ngày

             Buổi

TT Bàn 1 Bảng Nội dung
Đội   - gặp   -   Đội
24/06 Tối 1 BK1: 1A – 2B ĐĐ Nam
2 Lịch + Đồng (VKS) – Hưng + Dũng (C Lộc) A Đôi Nam

Ngày

             Buổi

TT Bàn 2 Bảng Nội dung
Đội   - gặp   -   Đội
24/06 Tối 1 BK2: 1B – 2A ĐĐ Nam
2 Tuấn + Thiện(C Lăng) – Tuyền + Thắng (Công An) A Đôi Nam

Ngày

             Buổi

TT Bàn 3 Bảng Nội dung
Đội   - gặp   -   Đội
24/06 Tối 1 Trình + Hiền (B Sơn) – Dũng + Hải (Kho Bạc NN) B Đôi Nam
2 Tường + Việt (T Phố) – Vô + Long (V Quan) B Đôi Nam
3 Loan (C Lộc) – Anh (T Phố) Đơn Nữ
4 Sơn (B Sơn) – Cường (C Lăng) Đơn Nam
5 Dương (C Lộc) – Sơn (T Phố) Đơn Nam
6 Trung (VKS) – Kiên (V Quan) Đơn Nam

LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN

Ngày

             Buổi

TT Bàn 1 Bảng Nội dung
Đội   - gặp   -   Đội
25/06 Sáng 1 CK ĐĐ Nam

Ngày

             Buổi

TT Bàn 2 Bảng Nội dung
Đội   - gặp   -   Đội
25/06 Sáng 1 Mai + Hoàn(C Lăng) – Yến + Nhung (C An) Đôi Nữ
2 Liên + Anh (T Phố) – Hoan + Phương (C An) Đôi NN
3 Thắng Trận 1 – Quyết (V Quan) Đơn Nam
4 Thắng trận 3 – Cường (T Phố) Đơn Nam
5 Tân + Hoài (C Lộc) – Mai Hoàn (C Lăng) Đôi Nữ
6 Hưng + Dũng (C Lộc) – Tuấn + Thiện(C Lăng) A Đôi Nam
7 Dũng + Hải (Kho Bạc) – Tường + Việt(T Phố) B Đôi Nam

Ngày

             Buổi

TT Bàn 3 Bảng Nội dung
Đội   - gặp   -   Đội
25/06 Sáng 1 Đức + Khánh (C Lăng) – Dũng + Vân (Kho Bạc) Đôi NN
2 Kiên (C An) – Tú (B Sơn) Đơn Nam
3 Chiến (C Lộc) – Thắng trận 2 Đơn Nam
4 Mạc + Giang(T Phố) – Yến + Nhung (C An) Đôi Nữ
5 Lịch + Đồng (VKS) – Tuyền + Thắng (C An) A Đôi Nam
6 Trình + Hiền (B Sơn) – Vô + Long (V Quan) B Đôi Nam
7 Tùng + Hảo( C Lộc) – Hoan + Phương (C An) Đôi NN

Ngày

             Buổi

TT Bàn 1 Bảng Nội dung
Đội   - gặp   -   Đội
25/06 Chiều 1 Lịch + Đồng (VKS) – Tuấn + Thiện(C Lăng) A Đôi Nam
2 Vô + Long (V Quan) – Dũng + Hải (Kho Bạc) B Đôi Nam
3 Thắng Trận 6 – Thắng trận 7 Đơn Nam
4 Hảo (T Phố) – Thắng trận 1 Đơn Nữ
5 CK Đơn Nữ

Ngày

             Buổi

TT Bàn 2 Bảng Nội dung
Đội   - gặp   -   Đội
25/06 Chiều 1 Tuyền + Thắng (C An) – Hưng + Dũng (C Lộc) A Đôi Nam
2 Đức + Khánh (C Lăng) – Liên + Anh (T Phố) Đôi NN
3 BK1: 1A – 2B Đôi Nam
4 Hảo (C Lộc) – Khánh (C Lăng) Đơn Nữ
5 CK Đôi Nam

Ngày

             Buổi

TT Bàn 3 Bảng Nội dung
Đội   - gặp   -   Đội
25/06 Chiều 1 Trình + Hiền (B Sơn) – Tường + Việt (T Phố) B Đôi Nam
2 Thắng Trận 4 – Thắng trận 5 Đơn Nam
3 BK2: 1B – 2A Đôi Nam
4 CK Đơn Nam

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ MÔN BÓNG BÀN

ĐỒNG ĐỘI NAM:

Bảng A

TT Đội 1 2 3 Điểm HS XH
1 H.Cao Lộc
2 Việm Kiểm Sát
3 H.Chi Lăng

Bảng B

TT Đội 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 H.Văn Quan
2 Thành Phố
3 Công An Tỉnh
4 H.Bắc Sơn

BK1: 1A – 2B .................................................................................................................

BK2: 1B – 2A .................................................................................................................

CHUNG KẾT: ................................................................................................................

ĐỒNG ĐỘI NỮ:

TT Đội 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Công An
2 Cao Lộc
3 Chi Lăng
4 Thành Phố

SƠ ĐỒ THI ĐẤU ĐƠN NAM

                                                1 Kiên (Công An)

 

                                                2 Tú (Bắc Sơn)

          3 Sơn (Bắc Sơn)

 

          4 Cường (Chi Lăng)

 

                                                5 Quyết (Văn Quan)

 

                                                6 Chiến (Cao Lộc)

 

          7 Dương (Cao Lộc)

 

          8 Sơn (Thành Phố)

 

          9 Chung (V K S)

          10 Kiên (Văn Quan)

 

                                                11 Cường (Thành Phố)

SƠ ĐỒ THI ĐẤU ĐƠN NỮ

                            

                                                1 Hảo (thành Phố)

 

          2 Loan (Cao Lộc)

 

          3 Anh (Thành Phố)

 

                                                4 Hảo (Cao Lộc)

                                                5 Khánh (Chi Lăng)

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ MÔN BÓNG BÀN

ĐÔI NAM:

Bảng A

TT Đội 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Lịch + Đồng (VKS)
2 Tuấn + Thiện (Chi Lăng)
3 Tuyền + Thắng (Công An)
4 Hưng + Dũng (Cao Lộc)

Bảng B

TT Đội 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Trình + Hiền (Bắc Sơn)
2 Tường + Việt (Thành Phố)
3 Vô + Long (Văn Quan)
4 Dũng + Hải (kho Bạc NN)

BK1: 1A – 2B .................................................................................................................

BK2: 1B – 2A .................................................................................................................

CHUNG KẾT: ................................................................................................................

ĐÔI NỮ:

TT Đội 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Mạc + Giang (Thành Phố)
2 Yến + Nhung (Công AN)
3 Tân + Hoài (Cao Lộc)
4 Mai + Hoàn (Chi Lăng)

ĐÔI NAM NỮ:

TT Đội 1 2 3 4 5 Điểm HS XH
1 Dũng + Vân (Kho Bạc NN)
2 Tùng + Hảo (Cao Lộc)
3 Đức + Khánh (Chi Lăng)
4 Liên + Anh (Thành Phố)
5 Hoan + Phương (Công An)