NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2019) & QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2019)!

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU DỊCH LẠNG SƠN

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN & THI ĐẤU TDTT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               Số: 160/TB-TTHL&TĐTDTT Lạng Sơn, ngày 23 tháng 08  năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản  

 

   Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 10 tháng 05 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án sửa dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ công văn số 1618/STC-QLG&CS của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn về việc trả lời giá khởi điểm đấu giá cho thuê tài sản tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao.

Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-TTHL&ĐTTDTT ngày 24 tháng 05 năm 2019 của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh triển khai thực hiện Đề án sửa dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh giai đoạn 2019-2023;

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo các tiêu chí cụ thể như sau:

1.Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh; Địa chỉ:Đường Bà Triệu, Phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

2.Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

STT Số TT KIOT Diện tích (m2)

Thời hạn thuê

( tháng)

Đơn giá

(đồng/m2/tháng)

Thành tiền/ Giá khởi điểm

( đồng/ 60 tháng)

I Khu vực khán đài A đường Bà Triệu  
1 KIOT số 01 59,40 60 218.000 776.952.000
2 KIOT số 02 59,40 60 218.000 776.952.000
3 KIOT số 03 21,78 60 218.000 284.882.400
4 KIOT số 04 21,78 60 249.000 325.393.200
5 KIOT số 05 21,78 60 234.000 305.791.200
6 KIOT số 06 21,78 60 312.000 407.721.600
7 KIOT số 07 59,40 60 182.000 648.648.000
8 KIOT số 08 59,40 60 182.000 648.648.000
9 KIOT số 09 59,40 60 182.000 648.648.000
II Khu vực cổng TTHL&TĐTTTT, đường Bà Triệu  
1 KIOT số 01 35,00 60 175.000 367.500.000
2 KIOT số 02 15,00 60 175.000 157.500.000
3 KIOT số 03 45,00 60 175.000 472.500.000
4 KIOT số 04 38,00 60 175.000 399.000.000
5 KIOT số 05 31,00 60 175.000 325.500.000
III Khu vực khán đài C đường Lê Lợi  
1 KIOT số 01 51,00 60 126.000 385.560.000
2 KIOT số 02 59,40 60 126.000 449.064.000
3 KIOT số 03 51,00 60 126.000 385.560.000
4 KIOT số 04 51,00 60 93.600 286.416.000
5 KIOT số 05 59,40 60 93.600 333.590.400
6 KIOT số 06 51,00 60 93.600 286.416.000
7 KIOT số 07 51,00 60 109.000 333.540.000
8 KIOT số 08 59,40 60 109.000 388.476.000
9 KIOT số 09 51,00 60 109.000 333.540.000
IV Khu vực cổng nhà thi đấu, đường Lê Lợi  
1 KIOT số 01 15,00 60 195.000 175.500.000
2 KIOT số 02 15,00 60 195.000 175.500.000
3 KIOT số 03 15,00 60 195.000 175.500.000
4 KIOT số 04 17,00 60 195.000 198.900.000
5 KIOT số 05 17,00 60 195.000 198.900.000
6 KIOT số 06 14,00 60 195.000 163.800.000
7 KIOT số 07 20,00 60 195.000 234.000.000
8 KIOT số 08 20,00 60 195.000 234.000.000
V Khu vực gần khán đài B ( Sân vận động Đông Kinh)  
1 Phòng 1+2 40,00 60 78.000 187.200.000
2 Phòng 3 45,00 60 72.000 194.400.000
3 Phòng 8 40,00 60 72.000 172.800.000
VI Khu vực gầm khán đài D ( Sân vận động Đông Kinh)  
1 Phòng 1+2+3 59,40 60 101.000 359.964.000
2 Phòng 7+8+9 59,40 60 106.000 377.784.000

Tổng giá khởi điểm

(Mười hai tỷ, năm trăm bẩy mươi sáu triệu không trăm bốn mươi sáu nghìn tám trăm đồng)

12.576.046.800

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá.

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 23/8/2018 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/8/2018 (trong giờ hành chính)

- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.

- Địa chỉ: Đường Bà Triệu, Phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Điện thoại: 02053.877.419

- Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện.

Mọi thông tin được đăng tải trên website: thethaolangson.vn

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

a. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá bao gồm: Bản cam kết của tổ chức đấu giá tài sản hoặc hồ sơ chứng minh về cơ sở vật chất đủ điều kiện tổ chức bán đấu giá;

b. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

c. Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản bao gồm: Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm của các tổ chức đấu giá tài sản; Số lượng đấu giá viên (bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên, bảo hiểm trách nhiệm ngành nghề của Đấu giá viên (nếu có); Số lượng hợp đồng bán đấu giá thành công trong năm 2018 (bảng kê chi tiết kèm theo);

d. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính: Mức thù lao dịch vụ đấu giá tài sản chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng;

đ. Là Tổ chức có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

e. Hồ sơ pháp lý: Có bản sao đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, quyết định thành lập.

Trên đây là thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lạng Sơn kính đề nghị Sở Tài chính Thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký theo quy định./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;

- Sở VHTT&DL; (B/c)

- Lãnh đạo ĐV;

- Các phòng ĐV;

- Lưu: VT.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

Đã ký

Nguyễn Chí Toàn