TOÀN DÂN TÍCH CỰC THAM GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19                          CHUNG TAY GÓP SỨC VÌ BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG

Thông báo tiếp tục tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021

UBND TỈNH LẠNG SƠN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĂN PHÒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

Số: 825 /VP-KGVX

Lạng Sơn, ngày 11 tháng 3 năm 2021

 

 

 

 

 

 

V/v đồng ý tiếp tục tổ chức các

hoạt động thể dục thể thao trên

địa bàn tỉnh năm 2021

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xem xét Công văn số 235/SVHTTDL-QLTDTT ngày 08/3/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề nghị tiếp tục tổ chức Đại hội Thể dục thể thao và các hoạt động thể thao, đồng chíDương Xuân Huyên, PhóChủticḥ Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

  1. Đồng ý cho tiếp tục tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã và các hoạt động thể dục thể thao trở lại từ ngày 13/3/2021 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn trên. Tùy điều kiện cụ thể, có thể không tổ chức lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao, chỉ tổ chức các môn thi đấu và phải đảm bảo thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

  2. Đồng ý tổ chức Giải Thể thao cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Lạng Sơn năm 2021 vào ngày 27/3 và 28/3/2021 theo đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 170/SVHTTDL-QLTDTT ngày 09/02/2021 và Công văn trên.

Các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ tình hình diễn biến dịch và các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 để triển khai thực hiện, điều chỉnh các hoạt động trên cho phù hợp, bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Văn phòng UBND tinh̉ thông báo đểSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:

-  Như trên;

-  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

-  Các sở, ban, ngành;

-  UBND các huyện, thành phố;

-  C,PVP UBND tỉnh, các Phòng: KGVX, TH-NC, TTTH-CB;

-  Lưu: VT, KGVX (NNK).


KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


Nguyễn Văn Hà