CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 –19/8/2021) & NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM  (02/9/1945 –02/9/2021) 

Tạm hoãn tổ chức Giải Bóng đá Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Lạng Sơn năm 2021

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /SVHTTDL-QLTDTT

V/v tạm hoãn tổ chức Giải Bóng đá

Thiếu niên, Nhi đồng năm 2021

Lạng Sơn, ngày       tháng   năm 2021
           Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Tỉnh đoàn Lạng Sơn;

- Phòng VHTT; Trung tâm VH-TT&TT các huyện, thành phố;

- Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.

          Thực hiện Thông báo số 226/TB-UBND ngày 06/5/2021 Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo tạm hoãn tổ chức giải Bóng đá Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Căn cứ vào tình hình dịch bệnh và chỉ đạo của cấp trên, thời gian tổ chức trở lại sẽ thông báo sau.

          Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu VT, QLTDTT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Dương Minh Tuệ