Thông báo tạm hoãn tổ chức giải Vô địch Wushu các đội mạnh quốc gia năm 2021

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO

Số: 1155 /TCTDTT-TTTTCI

V/v thông báo tạm hoãn tổ chức giải địch Wushu các đội mạnh quốc gia năm 2021

CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2021

Kính gửi:

-   SởVănhóa,ThểthaoDulịchcáctỉnh,thànhphố;

-   Sở Văn hóa Thể thao các tỉnh, thành phố;

-   quanquảnThểdụcthểthaongành:Quânđội,Côngan.

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021, Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng tổ chức giải Vô địch Wushu các đội mạnh quốc gia từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 9 năm 2021 tại Đà Nẵng.

Hiện nay do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch, Tổng cục Thể dục thể thao thông báo tạm hoãn tổ chức giải Vô địch Wushu các đội mạnh quốc gia năm 2021. Thời gian tổ chức giải Vô địch Wushu các đội mạnh quốc gia năm 2021 sẽ được thông báosau.

Tổng cục Thể dục thể thao thông báo đến Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Đà Nẵng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố, Cơ quan quản lý Thể dục thể thao ngành Quân đội, Công an được biết và chuẩn bị kế hoạch.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

-   Nhưtrên;

-   PTCT Phụ trách (để báocáo);

-   Trung tâm TTTDTT;

-   Sở VHTT thành phố ĐàNẵng;

-   Các Trungtâm;

-   Lưu:VT, Vụ TTTTCI,Trung.50.

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO I

Hoàng Quốc Vinh