THÁNG HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10/10/2022

ĐIỀU LỆ Môn Đẩy gậy, Kéo co, Điền kinh, Cầu lông Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022

UBND TỈNH LẠNG SƠN

BTC ĐẠI HỘI TDTT TỈNH

LẦN THỨ IX NĂM 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số:       /ĐL-ĐHTDTT Lạng Sơn, ngày    tháng   năm 2022

                                                                           

ĐIỀU LỆ

Môn Đẩy gậy, Kéo co, Điền kinh, Cầu lông

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022

 

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-BCĐ ngày 17/02/2022 của Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022 về việc kiện toàn Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 142/KH-BCĐ ngày 09/12/2020 của Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022 về việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2021-2022;

Thực hiện Điều lệ số 47/ĐL-ĐHTDTT ngày 15/4/2021 của Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022.

Ban Tổ chức ban hành Điều lệ các môn Đẩy gậy, Kéo co, Điền kinh, Cầu lông Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Bám sát mục đích, yêu cầu quy định tại Mục I Điều lệ số 47/ĐL-ĐHTDTT, ngày 15/4/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh và các nội dung riêng cho môn Đẩy gậy, Kéo co, Điền kinh, Cầu lông.

1. Mục đích

Nhằm kiểm tra, đánh giá phong trào tập luyện môn Đẩy gậy, Kéo co, Điền kinh, Cầu lông trong toàn tỉnh, tạo điều kiện để các vận động viên (VĐV) thi đấu nâng cao thành tích và trình độ chuyên môn. Thông qua giải, tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo các VĐV xuất sắc để tham dự các giải khu vực và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

2. Yêu cầu

Các đơn vị tham dự giải phải thực hiện đúng các quy định của môn Đẩy gậy, Kéo co, Điền kinh, Cầu lông tại Điều lệ này, đảm bảo chính xác về đối tượng, hồ sơ đăng ký, nghiêm cấm các hiện tượng gian lận, sai lệch về hồ sơ cũng như khi tham gia thi đấu.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Giải được tổ chức trong 04 ngày, từ ngày 26/9/2022 đến ngày 29/9/2022 (ngay sau Lễ khai mạc Đại hội nên không tổ chức khai mạc thi đấu).

2. Địa điểm thi đấu

- Nhà thi đấu TDTT tỉnh, số 32 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.

- Sân vận động Đông Kinh, đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.

3. Họp chuyên môn, bốc thăm thi đấu

- Thời gian, địa điểm: 09h00’ ngày 20/9/2022, tại hội trường tầng III, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch số 320, đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.

- Thành phần: Ban tổ chức (BTC), phụ trách chuyên môn, Trưởng đoàn hoặc huấn luyện viên (HLV) của các đoàn tham gia giải.

III. ĐỐI TƯỢNG

Áp dụng theo quy định tại khoản 2 Mục III Điều lệ số 47/ĐL-ĐHTDTT, ngày 15/4/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh.

IV. NỘI DUNG, LUẬT, THỂ THỨC THI ĐẤU

Mỗi đơn vị được cử 01 đoàn VĐV tham gia thi đấu từng môn: Đẩy gậy, Kéo co, Điền kinh, Cầu lông (có mẫu danh sách đăng ký tham gia gửi kèm).

1. Môn Đẩy gậy

1.1. Nội dung thi đấu của nam: tổ chức thi đấu 09 hạng cân.

- Đến 50 kg

- Trên 50 kg đến 55 kg

- Trên 55 kg đến 60 kg

- Trên 60 kg đến 65 kg

- Trên 65 kg đến 70 kg

- Trên 70 kg đến 75 kg

- Trên 75 kg đến 80 kg

- Trên 80 kg đến 85 kg

- Trên 85 kg

1.2. Nội dung thi đấu của nữ: tổ chức thi đấu 09 hạng cân.

- Đến 45 kg

- Trên 45 kg đến 50 kg

- Trên 50 kg đến 55 kg

- Trên 55 kg đến 60 kg

- Trên 60 kg đến 65 kg

- Trên 65 kg đến 70 kg

- Trên 70 kg đến 75 kg

- Trên 75 kg đến 80 kg

- Trên 80 kg.

1.3. Đăng kí thi đấu: mỗi đơn vị đăng kí 01 VĐV nam, 01 VĐV nữ cho mỗi hạng cân.

1.4. Luật và thể thức thi đấu

- Luật thi đấu: áp dụng theo luật Đẩy gậy do Tổng cục TDTT ban hành năm 2009.

- Thể thức thi đấu: căn cứ số VĐV tham dự, BTC sẽ quyết định thể thức thi đấu phù hợp.

1.5. Tính chất: thi đấu tranh giải cá nhân (nam, nữ)

1.6. Trang phục thi đấu: VĐV phải mặc trang phục thi đấu thể thao.

2. Môn Kéo co

2.1. Đăng kí thi đấu: mỗi đội gồm 01 HLV và 08 VĐV chính thức (chưa kể chăm sóc viên, phục vụ và VĐV dự bị); nội dung hỗn hợp gồm 05 nam + 03 nữ.

2.2. Nội dung: thi đấu 03 nội dung, gồm đồng đội Nam, đồng đội Nữ và đồng đội Nam Nữ hỗn hợp.

Nội dung Nam, tổng khối lượng 08 VĐV là 520 kg; Nữ, tổng khối lượng 08 VĐV là 480 kg; Hỗn hợp, tổng khối lượng 05 nam+ 03 nữ là 500 kg.

2.3. Luật và thể thức thi đấu

- Luật thi đấu: áp dụng luật thi đấu Kéo co do Tổng cục TDTT ban hành năm 2010.

- Thể thức thi đấu: căn cứ số đội tham gia, BTC sẽ quyết định thể thức thi đấu phù hợp.

2.4. Xác định cân: VĐV được xác định cân trước khi thi đấu. Số cân của từng VĐV sẽ được lưu lại để xác định tổng số cân của đội cho từng hạng cân thi đấu (tổng khối lượng 08 VĐV không vượt quá số cân của đội đã đăng ký thi đấu) nếu đội nào vượt quá số cân quy định mà không có VĐV thay thế sẽ phải thi đấu ít người hơn (tối thiểu là 07 VĐV).

2.5. Trang phục thi đấu: VĐV phải mặc trang phục thi đấu thể thao.

3. Môn Điền kinh

3.1. Nội dung thi đấu: (tranh giải cá nhân)

- Nội dung thi đấu cho VĐV Nam gồm: Chạy 100m, 200m, 400m, 1500m; Nhảy cao; Nhảy xa; Đẩy tạ (5kg).

- Nội dung thi đấu cho VĐV Nữ gồm: Chạy 100m, 200m, 400n, 800m; Nhảy cao; Nhảy xa; Đẩy tạ (3kg).

3.2. Đăng ký thi đấu

- Mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 02 VĐV tham gia thi đấu ở mỗi nội dung.

- Mỗi VĐV chỉ được đăng ký tham gia thi đấu tối đa 02 nội dung.

3.3. Luật: áp dụng luật Điền kinh do Tổng cục TDTT ban hành.

3.4. Thể thức thi đấu: căn cứ số lượng VĐV đăng ký thi đấu, BTC sẽ quyết định thể thức thi đấu phù hợp.

3.5. Trang phục thi đấu: VĐV phải mặc trang phục thi đấu thể thao.

4. Môn Cầu lông

4.1. Nội dung thi đấu: mỗi đơn vị được cử 01 đoàn VĐV tham gia thi đấu ở 07 nội dung sau:

- Đồng đội nam: 01 đội (04 VĐV)

- Đồng đội nữ:   01 đội (04 VĐV)

- Đơn nam:         02 VĐV

- Đơn nữ:           02 VĐV

         - Đôi nam:           01 đôi                      

         - Đôi nữ:             01 đôi

- Đôi nam, nữ:     01 đôi.

* Mỗi VĐV được tham gia thi đấu tối đa 02 nội dung (kể cả nội dung đồng đội).

4.2. Luật thi đấu: áp dụng luật thi đấu Cầu lông do Tổng cục TDTT ban hành.

- Cầu thi đấu: Cầu Ba sao.

- Cách tính điểm: khi thi đấu vòng tròn, thắng một trận được 02 điểm; thua được 01 điểm; bỏ cuộc 0 điểm.

- Cách xếp hạng: nếu hai hay nhiều đội, đôi bằng điểm nhau thì lần lượt xét theo các chỉ số phụ như sau:

+ Hiệu số trận thắng – trận thua

+ Hiệu số hiệp thắng – hiệp thua

+ Hiệu số quả thắng – quả thua

+ Trận gặp nhau trực tiếp

+ Bốc thăm.

4.3. Thể thức thi đấu đồng đội

- Mỗi đội được đăng ký tối đa 04 VĐV, danh sách đăng ký theo mẫu.

- Đồng đội nam, đồng đội nữ (thi đấu 03 trận).

- Trước trận đấu 20 phút, Trưởng đoàn hoặc HLV nộp danh sách thi đấu của đội mình cho BTC theo thứ tự các trận đấu như sau:

Trận 1: đánh đơn.

Trận 2: đánh đôi.

Trận 3: đánh đơn.

4.4. Nội dung thi đấu cá nhân: các VĐV cùng một đơn vị sẽ không gặp nhau ở vòng đầu.

4.5. Hình thức thi đấu: căn cứ số lượng đăng ký của các đơn vị, BTC sẽ đưa ra hình thức thi đấu hợp lý.

4.6. Trang phục thi đấu

- Các VĐV tham dự giải phải mặc trang phục thi đấu theo quy định của môn Cầu lông. Sau lưng áo về phía gần vai in tên của VĐV và đơn vị thi đấu, chiều cao tối đa của chữ là 10 cm.

- Các nội dung thi đấu đồng đội và thi đấu đôi phải sử dụng trang phục đồng mầu trong suốt thời gian dự giải.

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

1. Danh sách đăng ký tham gia gửi về Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh (đường Bà triệu, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn) hoặc gửi qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 05/9/2022.

2. VĐV tham gia phải có giấy chứng nhận đủ sức khỏe thi đấu thể thao do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp; các VĐV mới tuyển dụng, hợp đồng, luân chuyển... phải nộp bản quyết định tuyển dụng, điều động, hợp đồng kèm theo sổ bảo hiểm xã hội hợp lệ và giấy chứng minh nhân dân hoặc: căn cước công dân, giấy khai sinh, giấy phép lái xe, hộ khẩu… (bản công chứng).

3. Mỗi thành viên Đoàn tham dự (Trưởng đoàn, HLV, cán bộ, VĐV) phải gửi kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3x4cm (ghi rõ họ và tên phía sau ảnh) cùng danh sách đăng ký để BTC làm thẻ Đại hội. Không có thẻ, không được thi đấu và làm nhiệm vụ trong quá trình Đại hội.

VI. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Thực hiện theo Mục VI Điều lệ số 47/ĐL-ĐHTDTT ngày 15/4/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh.

VII. KINH PHÍ

Thực hiện theo Mục VIII Điều lệ số 47/ĐL-ĐHTDTT ngày 15/4/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh.

VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký, chỉ có Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thông báo bằng văn bản cho các đơn vị được biết để thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc vui lòng liên hệ Phòng Quản lý TDTT, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số điện thoại 02053.775.253 hoặc Trưởng phòng Quản lý TDTT, số điện thoại 0913.590.237 để tổng hợp báo cáo Ban tổ chức kịp thời xử lý./.

Nơi nhận:

- Đ/c Dương Xuân Huyên, PCTTT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ ĐHTDTT (b/c);

- Thành viên BCĐ, BTC ĐH TDTT tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh (b/c);

- Sở GD&ĐT, Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH BĐ Biên phòng tỉnh;

- Lãnh đạo Sở VHTT&DL;

- UBND các huyện, TP;

- Phòng VHTT; Trung tâm VHTT&TT các huyện, TP (t/h);

- Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh;

- Văn phòng Sở, QLTDTT;

- Websife SVHTTDL (đăng tải);

- Lưu:VT; QLTDTT. (VTB)

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL

Dương Minh Tuệ