THÁNG HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10/10/2022

Thông cáo báo chí về tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần IX năm 2022

UBND TỈNH LẠNG SƠN                  

BTC ĐẠI HỘI TDTT TỈNH

LẦN IX NĂM 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 100 /TC-BTC Lạng Sơn, ngày 29 tháng 8 năm 2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Về tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần IX năm 2022

 

Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) là hoạt động thể thao lớn nhất được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần trên phạm vi toàn quốc. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Hướng dẫn số 2535/HD-BVHTTDL, ngày 09/7/2020 về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh trân trọng thông báo tới các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương về việc tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022 như sau:

Phần thứ Nhất

THÔNG TIN VỀ CÁC NỘI DUNG

ĐÃ THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai Đại hội thể dục thể thao các cấp

- Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022; Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 14/2/2022 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022 (Ban chỉ đạo tỉnh);

- Quyết định số 123/QĐ-BCĐ ngày 26/10/2020 của Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022; Quyết định số 32/QĐ-BCĐ ngày 17/02/2022 về việc kiện toàn Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022 (Ban tổ chức Đại hội tỉnh);

- Kế hoạch số 142/KH-BCĐ ngày 09/12/2020 của Ban chỉ đạo tỉnh về tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX, năm 2021-2022;

- Điều lệ số 47/ĐL-ĐHTDTT ngày 15/4/2021 của Ban chỉ đạo tỉnh về Điều lệ Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022;

- Công văn số 237/BCĐ-ĐHTDTT ngày 01/3/2022 của Ban chỉ đạo tỉnh về việc điều chỉnh thời gian hoàn thành Đại hội TDTT các cấp;

- Hướng dẫn số 38/HD-SVHTTDL ngày 20/4/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Hướng dẫn khen thưởng Đại hội TDTT các cấp tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2021-2022;

- Chương trình tổng thể số 81/CTr-BTC ngày 26/7/2022 của Ban tổ chức Đại hội tỉnh về Chương trình tổng thể Lễ khai mạc, bế mạc và thi đấu các môn thể thao tại Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022;

Cùng với đó, Ban chỉ đạo tỉnh, Ban tổ chức Đại hội tỉnh đã ban hành nhiều văn bản như: phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc…, đồng thời tổ chức nhiều cuộc họp để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện.

2.Kết quả tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp

a) Đại hội Thể dục thể thao cấp xã

Tỉnh Lạng Sơn có 200/200 xã, phường, thị trấn đã tổ chức đại hội TDTT cấp xã, đạt tỉ lệ 100% .

Ban chỉ đạo tỉnh đã dự và chỉ đạo Đại hội điểm tại xã Hải Yến, huyện Cao Lộc, nhìn chung việc tổ chức Đại hội TDTT cấp xã tại các địa phương đều nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, phường, thị trấn, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể đã tổ chức Đại hội TDTT đúng kế hoạch, đúng Điều lệ và theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện. Hầu hết Đại hội TDTT cấp xã được tổ chức đủ nội dung, đúng trình tự, đảm bảo an ninh, an toàn, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, tạo khí thế sôi nổi, có tác dụng thúc đẩy phát triển phong trào tập luyện TDTT ở cơ sở.

Đại hội TDTT cấp xã tổ chức thi đấu từ 05 môn thể thao trở lên, tập trung vào các môn được Nhân dân yêu thích như Điền kinh, Bóng đá, Cầu lông, Bóng chuyền hơi…, cùng với đó là các môn thể thao dân tộc và trò chơi vận động dân gian phù hợp truyền thống của địa phương và thu hút được nhiều người tham gia[2]. Nhìn chung Đại hội TDTT cấp huyện được tổ chức trang trọng đúng với các nội dung tại kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh đã ban hành. Số môn thể thao tổ chức thi đấu tại đại hội TDTT cấp huyện từ 10 môn trở lên và thu hút được một lượng khá lớn huấn luyện viên (HLV) và VĐV tham gia[4], được tổ chức thi đấu chia làm hai giai đoạn.

Giai đoạn I (trước khai mạc Đại hội) đã tổ chức 11/15 môn, gồm: Bơi, Bóng bàn, Quần vợt, Bóng chuyền, Bóng đá, Việt dã, Bóng chuyền hơi, Bắn nỏ, Cờ vua, Cờ tướng, Vovinam. Tổng cộng đã có 1065 VĐV (719 nam, 346 nữ) tham gia[6].

Giai đoạn II (sau khai mạc Đại hội), tổ chức thi đấu 04 môn, gồm: Đẩy gậy, Kéo co, Điền kinh, Cầu lông.

3. Đánh giá chung

a) Thuận lợi

- Công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Lạng Sơn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ phối hợp của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố; sự ủng hộ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các cơ quan, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn; Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn và đặc biệt là sự tích cực hưởng ứng tham gia của Nhân dân đã đóng góp một phần rất lớn vào thành công chung của Đại hội.

Đại hội TDTT các cấp đã góp phần tuyên truyền, giáo dục đến mọi tầng lớp Nhân dân tích cực đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” nâng cao sức khỏe cộng đồng, phục vụ học tập, lao động sản xuất, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biên giới của Tổ quốc, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

b) Khó khăn

Do tác động và những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 làmảnh hưởng đến thời gian, kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp, phải thay đổi, điều chỉnh nhiều lần.

Hiện nay một số địa phương chưa có sân bãi, trang thiết bị thể thao hoặc có nhưng chưa đảm bảo phục vụ cho Đại hội TDTT nên việc tổ chức đại hội tại các cơ sở còn gặp nhiều khó khăn.

Công tác tổ chức thi đấu, nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ kiêm nghiệm có nơi còn hạn chế, việc ban hành Điều lệ chưa chặt chẽ, hướng dẫn thực hiện chưa kịp thời… có nơi còn thiếu sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ và chính quyền địa phương nên việc tổ chức đại hội đạt kết quả chưa cao so với tiềm lực hiện có.

Kinh phí hỗ trợ từ Ngân sách nhà nước cấp cho việc tổ chức Đại hội TDTT ở cơ sở còn thấp, trong khi việc huy động xã hội hóa gặp nhiều khó khăn do các doanh nghiệp và đời sống nhân dân đang chịu tác động ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, khó khăn do giá xăng dầu tăng cao, áp lực về lạm phát… là những trở ngại lớn, ảnh hưởng đến công tác vận động tài trợ, huy động các nguồn lực xã hội tham gia hỗ trợ cho các hoạt động TDTT.

Phần thứ Hai

THÔNG TIN VỀ CÁC NỘI DUNG

TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Cùng với cả nước, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã từng bước khống chế, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, đời sống người dân đã dần ổn định, các hoạt động văn hóa, thể thao tiếp tục được quan tâm. Phong trào thể dục thể thao “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục được đẩy mạnh. Xác định tổ chức thành công Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022 là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức đại hội đang khẩn trương thực hiện các nội dung, nhiệm vụ sau đây:

I. Thời gian, địa điểm, quy mô tổ chức Lễ khai mạc

1. Thời gian: Lễ khai mạc từ 8 giờ 00 sáng, ngày 25/9/2022 (Chủ nhật).

2. Địa điểm:Sân vận động Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn (trường hợp dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp hoặc mưa, bão bất thường, sẽ đổi địa điểm vào Nhà thi đấu TDTT tỉnh theo phương án dự phòng).

3. Quy mô: Cấp tỉnh.

          4. Chỉ đạo thực hiện: UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Đại hội.

5. Cơ quan, đơn vị thực hiện: Ban tổ chức Đại hội; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, lực lượng vũ trang liên quan.

II. Nội dung các hoạt động chính

          1. Ngày 23 tháng 9 năm 2022: từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 00. Tổng duyệt toàn bộ chương trình Lễ khai mạc tại Sân vận động Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn.

          2. Ngày 24 tháng 9 năm 2022: từ 15 giờ 00 đến 15 giờ 30. Tổ chức dâng h­ương, dâng hoa nhân dịp Khai mạc Đại hội, tại Khuôn viên lư­u niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

3. Ngày 25 tháng 9 năm 2022: từ 8 giờ 00 đến 10 giờ 00. Khai mạc trọng thể Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022 (truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình Lạng Sơn và tiếp sóng trên một số đài truyền hình tỉnh bạn) tại Sân vận động Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn.

         III. Chương trình buổi lễ khai mạc

1. 7 giờ 40. Nghi thức lấy lửa và chuẩn bị rước đuốc

Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo châm đuốc từ bồn lửa tại Khuôn viên tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau đó trao cho vận động viên tiêu biểu của tỉnh.

2. 8 giờ00. Lễ diễu binh, diễu hành.26 khối, 1540 người

a) Khối nghi thức. 05 khối, 188 người. Gồm: 1) Khối rước cờ Tổ quốc; 2) Khối rước cờ biểu tượng Đại hội; 3) Khối rước kiệu ảnh Bác Hồ cầm tạ; 4) Khối cờ Hồng; 5) Khối cờ Xanh.

b) Khối diễu binh. 04 khối, 336 người. Gồm: 6) Khối Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 7) Khối Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 8) Khối Công an tỉnh; 9) Khối Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc.

c) Khối diễu hành. 17 khối, 1016 người. Gồm: 10) Đoàn vận động viên huyện Bắc Sơn; 11) Bình Gia; 12) Cao Lộc; 13) Chi Lăng; 14) Đình Lập; 15) Hữu Lũng; 16) Lộc Bình; 17) Văn Lãng; 18) Văn Quan; 19) Tràng Định; 20) Thành phố Lạng Sơn; 21) Đoàn vận động viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 22) Đoàn vận động viên Bộ đội Biên phòng tỉnh; 23) Đoàn vận động viên Công an tỉnh; 24) Đoàn vận động viên Sở Giáo dục và Đào tạo; 25) Đoàn Trọng tài; 26) Đoàn Lân Sư Rồng.

          3. 8 giờ 40. Thắp sáng Đài lửa Đại hội. Đoàn rước đuốc gồm 11 VĐV tiêu biểu; Người châm đuốc thắp sáng đài lửa: dự kiến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

          4. Nghi lễ chào cờ

          5. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

6. Diễn văn khai mạc Đại hội

          7. Đại diện Vận động viên tuyên hứa

          8. Đại diện Trọng tài tuyên thệ

          9. Tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Lễ khai mạc

IV. Chương trình đồng diễn nghệ thuật chào mừng

1. Cấu trúc. Màn đồng diễn chào mừng Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022. Thời lượng 35 - 40 phút. Chủ đề: “Thể dục thể thao Lạng Sơn phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gồm 03 chương

Chương I: Hào khí Chi Lăng, thời đại mới

No1. Hào quang từ di sản văn hóa

No2. Đoàn kết vượt khó khăn

No3. Khai thác tiềm năng – Biến giấc mơ thành hiện thực

Chương II: Thể dục thể thao Lạng Sơn chinh phục vinh quang

No1. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

No2. Đào tạo huấn luyện

No3. Chinh phục vinh quang

Chương III: Lạng Sơn Đổi mới sáng tạo – Giàu mạnh tương lai

No1. Đổi mới sáng tạo

          No2. Hội nhập – Giàu mạnh tương lai.

2. Lực lượng tham gia:1152 người, gồm học sinh, sinh viên các trường THCS, THPT, trung cấp, cao đẳng; các đơn vị lực lượng vũ trang; diễn viên Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, các ca sỹ, diễn viên trung ương.

3.Không gian biểu diễn: toàn bộ mặt sân vận động Đông Kinh trên nền âm nhạc được kết hợp hài hoà chất liệu dân gian, hiện đại và các ca khúc tiêu biểu viết về Lạng Sơn. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

V. Tổ chức thi đấu. Từ ngày 26/9 - 30/9/2022 (Sáng từ 8 giờ 00; Chiều từ 14 giờ 00; Tối từ 19 giờ 30).

TT

Nội dung

thi đấu

Buổi

Ngày

26/9

Ngày

27/9

Ngày

28/9

Ngày

29/9

Ngày

30/9

Địa điểm

thi đấu

1 Môn Cầu lông Sáng + + + + + Nhà thi đấu TDTT tỉnh
Tối + + + +
2 Môn Đẩy gậy Sáng + + + + + Nhà thi đấu TDTT tỉnh
Chiều + + + +
3 Môn Điền kinh Sáng + + + + +

Sân vận động

Đông Kinh

Chiều + + + +
4 Môn Kéo co Sáng + + + + + Nhà thi đấu TDTT tỉnh
Chiều + + + +

         VI. Tổng kết, bế mạc đại hội

         1. Thời gian: 14 giờ 00 ngày 30/9/2022.

         2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh.

         3. Nội dung tổng kết

- Báo cáo tổng kết, đánh giá công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2021-2022; kế hoạch tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX tại Quảng Ninh.

- Tổng kết, khen thưởng việc triển khai, tổ chức Đại hội TDTT các: tặng cờ, bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các huyện, ngành tổ chức tốt Đại hội TDTT cơ sở.

- Tổng kết khen thưởng thành tích thi đấu tại Đại hội TDTT tỉnh: tặng cờ, bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các đoàn (theo tổng sắp huy chương Đại hội) và cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích thi đấu xuất sắc.

Để góp phần tổ chức thành công Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022, Ban tổ chức mong muốn nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và của tỉnh. Ban tổ chức cam kết phối hợp cung cấp thông tin đầy đủ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí đến tác nghiệp thực hiện tin, bài, chương trình tuyên truyền, phản ánh các hoạt động trong thời gian trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội TDTT của tỉnh.

Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn và đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền./.

Nơi nhận:       

- Thường trực Tỉnh ủy; (b/c)

- Thường trực HĐND tỉnh; (b/c)

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; (b/c)

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Các cơ quan báo chí;

- Cổng TTĐT tỉnh;

- Trang TTĐT của Sở và các ĐV trực thuộc Sở;

- GĐ, các PGĐ Sở;

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, QLTDTT.

TRƯỞNG BAN

                                   

GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL

Nguyễn Phúc Hà

 


[2] Nhiều nơi không thực hiện các màn đồng diễn mà thay thế bằng các hoạt động tập thể khác (huyện Bắc Sơn tổ chức nhảy dân vũ; huyện Lộc Bình thay bằng tiết mục nhảy Shuffle dance, dân vũ và biểu diễn Lân - Sư - Rồng; huyện Chi Lăng thay bằng tổ chức trận khai mạc môn Bóng đá nam…).

[4] Trong đó có 3 môn thể thao dân tộc là: Bắn nỏ, Đẩy gậy, Kéo co.

[6] Hiện nay đang tạm dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương là Đoàn VĐV Sở Giáo dục và Đào tạo, tiếp theo là các Đoàn VĐV của: thành phố Lạng Sơn, huyện Bắc Sơn, Tràng Định, Bình Gia, Công an tỉnh…