NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 46 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2021)

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU DỊCH LẠNG SƠN

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN & THI ĐẤU TDTT


Số: 105/TB-TTHL&TĐTDTT

V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


         Lạng Sơn, ngày 18 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: - Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc;

                                       - Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Thực hiện Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 10/05/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án sửa dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lạng Sơn;

Kế hoạch số 85/KH-TTHL&ĐTTDTT ngày 24/05/2019 của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh triển khai thực hiện Đề án sửa dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh giai đoạn 2019-2023;

Công văn số 1618/STC-QLG&CS của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn về việc trả lời giá khởi điểm đấu giá cho thuê tài sản tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao;

Ngày 10/ 6 /2020 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh đã ban hành Thông báo số 94/TB-TTHL&TĐTDTT về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền thuê 03 KIOT tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Hết thời hạn đăng ký nộp hồ sơ, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh nhận được 02 bộ hồ sơ tham gia lựa chọn tổ chức bán đấu giá.

Căn cứ vào tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; đối chiếu các quy định hiện hành và năng lực thực hiện công tác đấu giá tài sản. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh thông báo Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá tài sản là quyền thuê 03 KIOT tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.

1.Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn

-   Tên đơn vị: Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc

-   Địa chỉ: Số 275 đường Lê Lợi, khối 6, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn,tỉnh Lạng Sơn;

-   Lý do: Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc là đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm (02 năm kinh nghiệm) và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản với đội ngũ đấu giá viên (02 đấu giá viên) và chuyên viên có kinh nghiệm nghiều năm công tác, cơ sở vật chất đực trang bị đầy đủ phục vụ cho cuộc đấu giá,có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; có nhiều khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác đấu giá tài sản.

2. Tổ chức đấu giá không được lựa chọn và lý do không được chọn

-   Tên đơn vị: Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng

-   Địa chỉ: Số 33 Trần Đăg Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;

-   Lý do không được chọn: Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng là đơn vị mới thành lập chưa có đủ năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản, có 01 đấu giá viên, chưa có hợp đồng bán đấu giá thành công trong năm 2019.

3. Thời gian, địa điểm đơn vị đến ký Hợp đồng và tiếp nhận hồ sơ để tiến hành tổ chức đấu giá tài sản

- Đề nghị Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc ký Hợp đồng với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh để tổ chức bán đấu giá tài sản theo đúng quy định hiện hành.

- Thời gian chuyển hồ sơ tài sản bán đấu giá: Vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 24/6/2020.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh;

- Địa chỉ: Đường Bà Triệu, Phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh thông báo để Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc đến ký hợp Hợp đồng và tiếp nhận hồ sơ đúng theo thời gian đã thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT.

.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Chí Toàn