CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 –19/8/2021) & NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM  (02/9/1945 –02/9/2021) 

Tạm hoãn tổ chức thi đấu môn Bóng bàn Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2021

UBND TỈNH LẠNGSƠN

BTC ĐẠI HỘI TDTT TỈNH LẦN THỨ IX-NĂM2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /TB-BTC Lạng Sơn,ngày       tháng              năm2021

THÔNG BÁO

Tạm hoãn tổ chức thi đấu môn Bóng bàn

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2021

 
   

 

Ngày 26 tháng 4 năm 2021 Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX - năm 2022 đã ban hành Điều lệ số 51/ĐL-ĐHTDTT môn Bóng bàn Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX - năm 2022.

Nay do những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Thực hiện Công văn số 612/UBND-KGVX ngày 16/5/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Ban tổ chức Đại hội thông báo tạm hoãn tổ chức thi đấu môn Bóng bàn Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2021.

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh và chỉ đạo của cấp trên, thời gian tổ chức trở lại sẽ thông báo sau.

          Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo ĐH TDTT tỉnh (b/c);

- Đ/c Dương Xuân Huyên, PCT TT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ ĐH TDTT (b/c);

- Thành viên BCĐ, BTC ĐH TDTT tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh (b/c);

- Lãnh đạo Sở VHTT&DL;

- Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội BP tỉnh, Sở GD&ĐT;

- UBND các huyện, TP;

- Phòng VHTT; Trung tâm VHTT&TT các huyện, TP (t/h);

- Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh;

- Văn phòng Sở, phòng QL TDTT;

- Websife SVHTTDL (đăng tải);

- Lưu:VT, QLTDTT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL

Dương Minh Tuệ