NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM (27/3/1946 - 27/3/2021)!

Thay đổi thời gian tổ chức giải Vô địch Cup Kickboxing toàn quốc năm 2021

BỘ VĂN HOÁ, THỂTHAO VÀ DU LỊCH CỘNGHOÀXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM
TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           
Số: 194 /TCTDTT-TTTTCI Hà Nội, ngày 03 tháng 03năm 2021
V/v thay đổi thời gian tổ chức giải      
Vô địch Cup Kickboxing toàn quốc năm 2021      
           

Kính gửi:

-   Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố;

-   Trung tâm Thể dục thể thao Quân đội;

-     Phòng Thể dục, thể thao – X03, Bộ Công an.

Thực hiện kế hoạch thi đấu môn Kickboxing năm 2021, Tổng cục Thể dục thể thao đã uỷ nhiệm cho Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định đăng cai tổ chức giải Vô địch Cup Kickboxing toàn quốc từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 3 năm 2021.

Tuy nhiên, do diễn biến tình hình dịch Covid-19 phức tạp trên một số địa bàn tỉnh, thành phố trên cả nước và để đảm bảo an toàn tổ chức giải, Tổng cục Thể dục thể thao thông báo thay đổi thời gian tổ chức giải, cụ thể giải sẽ diễn ra từ ngày 25/3/2021 đến ngày 05/4/2021 tại Bình Định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:                                                     TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG  
                 VỤTRƯỞNGVỤTHỂTHAOTHÀNHTÍCHCAOI  
- Như trên;  

-  Tổng cục trưởng (để b/c);

-  Lưu: VT, TTTTCI, Thịnh.65.

                                            Hoàng Quốc Vinh