KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM (27/3/1946 - 27/3/2018)

 LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG

*Thời gian:Từ ngày 20/7 đến ngày 22/7/2017 (Buổi sáng 8h00’; tối 19h30')

*Địa điểm: Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 1

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội
20/7 Sáng 1 Hoàng (TP 1) - Hùng (H.Tràng Định)   Đơn nam N1
2 Sơn (H.Văn Lãng) - Duy (H.Hữu Lũng)   Đơn nam N1
3 Anh (H.Chi Lăng) - Nhân (TP 2)   Đơn nam N1
4 Duy (H.Lộc Bình) - Lâm (H.Đình Lập)   Đơn nam N1
5 Giang (H.Văn Lãng) - Sơn (H.Đình Lập)   Đơn nam N1
6 Khoa (TP 2) - Công (H.Chi Lăng)   Đơn nam N1

  Ngày

         Buổi

TT Sân 2 Bảng Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội
20/7 Sáng 1 Anh (H.Hữu Lũng) - Khải (TP1)   Đơn nam N2
2 Anh (H.Cao Lộc) - Vũ (H.Đình Lập)   Đơn nam N2
3 Tấn (H.Lộc Bình) - Sơn (H.Tràng Định)   Đơn nam N2
4 Hoàn (H.Tràng Định) - Dương (H.Đình Lập)   Đơn nam N2
5 Hưng (H.Văn Lãng) - Đức (TP 1)   Đơn nam N2
6 Nam (H.Hữu Lũng) - Đạt (H.Lộc Bình)   Đơn nam N2

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 3

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội
20/7 Sáng 1 Anh (H.Đình Lập) - Quyền (H.Tràng Định)   Đơn nam N3
2 Tuân (TP1) - Anh (H.Văn Lãng)   Đơn nam N3
3 Quân (H.Chi Lăng) - Tuấn (H.Đình Lập)   Đơn nam N3
4 Vũ (H.Văn Lãng) - Thành (H.Hữu Lũng)   Đơn nam N3
5 Duy Anh (TP2) - Anh (H.Tràng Định)   Đơn nam N3
6 Kiệt (H.Hữu Lũng) - Hoàng Anh (TP2)   Đơn nam N3

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 1

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội
20/7 Tối 1 Anh (H. Hữu Lũng) – Thắng trận 1   Đơn nam N1
2 Thắng trận 2 - Thắng trận 3   Đơn nam N1
3 Thắng trận 4 - Thắng trận 5   Đơn nam N1
4 Thắng trận 6 – Anh (TP1)   Đơn nam N1
5 Phương (H.Chi Lăng) - Quỳnh (H.Hữu Lũng)   Đơn nữ N3
6 Diệp (TP1) - Hoài (H.Tràng Định)   Đơn nữ N3

  Ngày

        Buổi

TT

Sân 3

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội
20/7 Tối 1 Trọng (TP1) – Thắng trận 1   Đơn nam N3
2 Thắng trận 2 - Thắng trận 3   Đơn nam N3
3 Thắng trận 4 - Thắng trận 5   Đơn nam N3
4 Thắng trận 6 – Mạnh (H.Cao Lộc)   Đơn nam N3
5 Trâm (H.Cao Lộc) - Linh (H.Chi Lăng)   Đơn nữ N3
6 Hoài (H.Chi Lăng) - Duyên (H.Tràng Định)   Đơn nữ N1

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 1

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội
21/7 Sáng 1 Anh (TP1) – Thắng trận 1   Đơn nữ N3
2 Ly (H.Cao Lộc) - Ngọc (TP2)   Đơn nữ N3
3 Sơn+Lâm(H.Đình Lập) - Công+Anh(H.Chi Lăng) A Đôi nam N1
4 Anh+Hoàng(Thành Phố 1) - Nhân+Khoa(Thành Phố 2) B Đôi nam N1
5 Trâm+Ly(H.Cao Lộc) - Linh+Phương(H.Chi Lăng)   Đôi nữ N3
6 Hoài+Mai(H.Tràng Định) - Diệp+Anh(TP1)   Đôi nữ N3

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 2

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội
21/7 Sáng 1 Thắng trận 4 - Thắng trận 5   Đơn nam N2
2 Thắng trận 6 – Việt (H.Văn Lãng)   Đơn nam N2
3 Ngọc (H.Lộc Bình) - Hoài (H.Chi Lăng)   Đơn nữ N1
4 Hưng+Vũ(H.Văn Lãng) - Vũ+Dương(H.Đình Lập) A Đôi nam N2
5 Đạt+Tấn(H.Lộc Bình) - Đức+Khải(TP1) B Đôi nam N2
6 Anh+Nam(H.Hữu Lũng) - Hoàn+Sơn(H.Tràng Định) B Đôi nam N2

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 3

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội
21/7 Sáng 1 Nguyệt Anh (TP1) - Đông (H.Lộc Bình) A Đơn nữ N2
2 Tú (H.Hữu Lũng) - Ngọc Anh (TP 1) B Đơn nữ N2
3 Anh+Quyền(Tràng Định) - Dũng+Thành(Hữu Lũng) A Đôi nam N3
4 Anh+An(TP2) - Tuấn+Dũng(H.Văn Lãng) B Đôi nam N3
5 Đông+Thu(H.Lộc Bình) - Linh+Quỳnh(H.Tràng Định)   Đôi nữ N2
6 Thảo+Hoài(H.Chi Lăng) - Anh+Anh(TP1)   Đôi nữ N2

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 1

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội
21/7 Tối 1 Sơn+Long(H.Văn Lãng) - Sơn+Lâm(H.Đình Lập) A Đôi nam N1
2 Nhân+Khoa(Thành Phố 2) - Trung+Duy(H.Hữu Lũng) B Đôi nam N1
3 Đông+Thu(H.Lộc Bình) - Anh+Anh(TP1)   Đôi nữ N2
4 Linh+Quỳnh(H.Tràng Định) - Thảo+Hoài(H.Chi Lăng)   Đôi nữ N2
5 Công+Anh(H.Chi Lăng) - Sơn+Long(H.Văn Lãng) A Đôi nam N1
6 Trung+Duy(H.Hữu Lũng) - Anh+Hoàng(Thành Phố 1) B Đôi nam N1

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 2

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội
21/7 Tối 1 Anh+Khang(H.Cao Lộc) - Hưng+Vũ(H.Văn Lãng) A Đôi nam N2
2 Đạt+Tấn(H.Lộc Bình) - Hoàn+Sơn(H.Tràng Định) B Đôi nam N2
3 Đức+Khải(TP1) - Anh+Nam(H.Hữu Lũng) B Đôi nam N2
4 Vũ+Dương(H.Đình Lập) - Anh+Khang(H.Cao Lộc) A Đôi nam N2
5 Đạt+Tấn(H.Lộc Bình) - Anh+Nam(H.Hữu Lũng) B Đôi nam N2
6 Hoàn+Sơn(H.Tràng Định) - Đức+Khải(TP1) B Đôi nam N2

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 3

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội
21/7 Tối 1 Tuân+Anh(H.Đình Lập) - Anh+Quyền(H.Tràng Định) A Đôi nam N3
2 Tuân+Trọng(TP1) - Anh+An(TP2) B Đôi nam N3
3 Trâm+Ly(H.Cao Lộc) - Diệp+Anh(TP1)   Đôi nữ N3
4 Linh+Phương(H.Chi Lăng) - Hoài+Mai(H.Tràng Định)   Đôi nữ N3
5 Dũng+Thành(H.Hữu Lũng) - Tuân+Anh(H.Đình Lập) A Đôi nam N3
6 Tuấn+Dũng(H.Văn Lãng) - Tuân+Trọng(TP1) B Đôi nam N3

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 1

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội
22/7 Sáng 1 BK1: 1A – 2B   Đôi nam N1
2 BK2: 1B – 2A   Đôi nam N1
3 Đông+Thu(H.Lộc Bình) - Thảo+Hoài(H.Chi Lăng)   Đôi nữ N2
4 Anh+Anh(TP1) - Linh+Quỳnh(H.Tràng Định)   Đôi nữ N2
5 BK1: Thắng trận 7 – Thắng trận 8   Đơn nam N1
6 BK1: Thắng trận 9 – Thắng trận 10   Đơn nam N1

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 2

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội
22/7 Sáng 1 BK1: 1A – 2B   Đơn nữ N2
2 BK2: 1B – 2A   Đơn nữ N2
3 Trâm+Ly(H.Cao Lộc) - Hoài+Mai(H.Tràng Định)   Đôi nữ N3
4 Diệp+Anh(TP1) - Linh+Phương(H.Chi Lăng)   Đôi nữ N3
5 BK1: 1A – 2B   Đôi nam N2
6 BK2: 1B – 2A   Đôi nam N2

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 3

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội
22/7 Sáng 1 Duyên (H.Tràng Định) - Ngọc (H.Lộc Bình)   Đơn nữ N1
2 BK1: 1A – 2B   Đôi nam N3
3 BK2: 1B – 2A   Đôi nam N3
4 BK1: Thắng trận 2 – Thắng trận 3   Đơn nữ N3
5 BK2: Thắng trận 4 – Thắng trận 5   Đơn nữ N3

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 1

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội
22/7 Chiều 1 BK1: Thắng trận 7 – Thắng trận 8   Đơn nam N2
2 Chung kết:   Đôi nam N1
3 Chung kết:   Đơn nữ N2
4 Chung kết:   Đơn nam N1

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 2

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội
22/7 Chiều 1 BK2: Thắng trận 9 – Thắng trận 10   Đơn nam N2
2 Chung kết:   Đôi nam N2
3 Chung kết:   Đơn nữ N3
4 Chung kết:   Đơn nam N2

  Ngày

         Buổi

TT

Sân 3

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội
22/7 Chiều 1 BK1: Thắng trận 7 – Thắng trận 8   Đơn nam N3
2 BK2: Thắng trận 9 – Thắng trận 10   Đơn nam N3
3 Chung kết:   Đôi nam N3
4 Chung kết:   Đơn nam N3

                                                             LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN

 
 

Ngày

              Buổi

TT Bàn 1 Bảng Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội
20/7 Sáng 1 Tuấn (Thành Phố 2) – Anh (Thành Phố 1)   Đơn Nam N1
2 Hoàng (Tỉnh Đoàn) – Huy (Thành Phố 1)   Đơn Nam N1
3 Nam (Chi Lăng) – Minh (Bắc Sơn)   Đơn Nam N1
4 Minh (Tỉnh Đoàn) – Thắng Trận 1 Theo sơ đồ   Đơn Nam N1
5 Việt (Chi Lăng) – Huy (Thành Phố 2)   Đơn Nam N1
6 Cường (Thành Phố 1) – Luân (Bắc Sơn)   Đơn Nam N2
7 Phạm Đạt (Thành Phố 2) – Bảo (Tỉnh Đoàn)   Đơn Nam N2
8 Phong (Thành Phố 2) – Tú (Bắc Sơn)   Đơn Nam N2
9 Vi Đạt (Thành Phố 1) - Thắng Trận 1 Theo sơ đồ   Đơn Nam N2
10 Thắng Trận 2 - Thắng Trận 3 Theo Sơ Đồ   Đơn Nam N2
 
 
 

Ngày

              Buổi

TT Bàn 1 Bảng Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội
20\7 Tối 1 Hưng (Hữu Lũng) -  Hoàng (Thành Phố 1)   Đơn Nam N3
2 Sơn (Bắc Sơn) -  Tú (Thành Phố 2)   Đơn Nam N3
3 Tùng (Thành Phố)  - Đinh (Chi Lăng)   Đơn Nam N3
4 Tùng (H.Bắc Sơn) – Đỗ Nam (Tỉnh Đoàn)    Đơn Nam N3
5 Trang (Thành Phố 2) – Anh (Thành Phố 1)    Đơn Nữ N2
6 Linh (Tỉnh Đoàn) – Linh (Thành Phố 2)    Đơn Nữ N2
7 Thư (Thành Phố) – Vy (Bắc Sơn)    Đơn Nữ N2
8 Ly (Bắc Sơn) – Thương (Chi Lăng)    Đơn Nữ N2
9 Thảo + Thương(Chi Lăng) – Vy + Thu (Bắc Sơn)    Đôi Nữ N3

Ngày

              Buổi

TT Bàn 1 Bảng Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội
21\7 Sáng 1 Cường + Đạt (Thành Phố 1) – Phong + Đạt (TP 2)    Đôi Nam N2
2 Anh + Ly(Bắc Sơn) – Trang + Linh (Thành Phố 2)    Đôi Nữ N2
3 Tuấn + Hưng(Thành Phố 2) – Việt + Nam(Chi Lăng)   Đôi Nam N1
4 Huy + Anh(Thành Phố 1) – Minh+Hoàng(Tỉnh Đoàn)   Đôi Nam N1
5 Anh (Bắc Sơn) – Thùy (Thành Phố 1)    Đơn Nữ N1
6 Uyên (Thành Phố 1) – An (Hữu Lũng)    Đơn Nữ N1
7 Trúc (Thành Phố 1) – Linh (Thành Phố 1)    Đơn Nữ N3
8 Thảo (Chi Lăng) – Thu (Bắc Sơn)    Đơn Nữ N1
9 Tuấn+Hưng(Thành Phố 2) – Minh+Hoàng(Tỉnh Đoàn   Đôi Nam N1
10 Việt + Nam(Chi Lăng) – Huy + Anh (Thành Phố 1)   Đôi Nam N1

LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN

* Thời gian: từ 21/6 – 23/6/2017.     Sáng: 8h00’                   Tối: 19hh30'

* Địa điểm: Nhà Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Lạng Sơn.

 

Ngày

         Buổi

TT Bàn 1 Bảng Nội dung
Đội   -  gặp  -   Đội
21/6 Sáng 1 Sở Giao thông Vận tải - Viện Kiểm Sát A Đồng đội nam
2 Vũ Cường (T. Phố) – Kiên (C. An)   Đơn nam
3 Anh (GTVT) – Trung (C. Lộc)   Đơn nam

 

Ngày

          Buổi

TT Bàn 2 Bảng Nội dung
Đội   -  gặp  -   Đội
21/6 Sáng 1 Hữu Lũng - Thành Phố B Đồng đội nam
2 Đàm Tuấn (H. Lũng) – Hải (C. An)   Đơn nam
3 Tuấn (BQL DTXD CTHTKT) – Dũng (Tỉnh Đoàn)   Đơn nam

 

Ngày

          Buổi

TT Bàn 3 Bảng Nội dung
Đội   -  gặp  -   Đội
21/6 Sáng 1 Công An Tỉnh - Thành Phố   Đồng đội nữ
2 Thuận (GTVT) – Đào Cường (T. Phố)   Đơn nam
3  Tuấn Anh (H. Lũng) – Trung (VKS)   Đơn nam

Ngày

         Buổi

TT Bàn 1 Bảng Nội dung
Đội   -  gặp  -   Đội
21/6 Tối 1 Cao Lộc – Sở GTVT A Đồng đội nam
2 Anh + Trường (GTVT) –Trung.+ Thiện (C. Lộc) A Đôi nam
3 Anh + Dương (T. Phố) –Thắng + Dũng (C. An) B Đôi nam

 

Ngày

         Buổi

TT Bàn 2 Bảng Nội dung
Đội   -  gặp  -   Đội
21/6 Tối 1 Công An Tỉnh – Hữu Lũng B Đồng đội nam
2 Vinh (C. Lộc) – Thắng trận 1   Đơn nam
3 Thắng trận 2 - Thắng trận 3   Đơn nam

 

Ngày

         Buổi

TT Bàn 3 Bảng Nội dung
Đội   -  gặp  -   Đội
21/6 Tối 1 Cao Lộc – Công An Tỉnh   Đồng đội nữ
2 Hảo + Hằng (C. Lộc) – Giang + Hoa (T. Phố)   Đôi nữ
3 Cường + Liên (T. Phố) –Thiện + Hảo (C. Lộc)   Đôi NN

 

 

 

 

 

 

LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN

* Thời gian: từ 21/6 – 23/6/2017.     Sáng: 8h00’                   Tối: 19hh30'

* Địa điểm: Nhà Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Lạng Sơn.

 

Ngày

          Buổi

TT Bàn 1 Bảng Nội dung
Đội   -  gặp  -   Đội
22/6 Sáng 1 Viện Kiẻm Sát – Cao Lộc A Đồng đội nam
2 Tuấn + Anh (H. Lũng) – Anh + Trường ( GTVT) A Đôi nam
3 Đồng + Lịch (VKS) – Anh + Dương (T. Phố) B Đôi nam

 

Ngày

           Buổi

TT Bàn 2 Bảng Nội dung
Đội   -  gặp  -   Đội
22/6 Sáng 1 Thành Phố - Công An Tỉnh B Đồng đội nam
2 Thắng trận 4 – Thắng trận 5   Đơn nam
3 Thắng trận 6 – Đồng (VKS)   Đơn nam

 

Ngày

           Buổi

TT Bàn 3 Bảng Nội dung
Đội   -  gặp  -   Đội
22/6 Sáng 1 Thành Phố - Cao Lộc   Đồng đội nữ
2 Nhung + Ngọc (C. An) – Hảo + Hằng (C. Lộc)   Đôi nữ
3 Kiên + Nhung (C. An) – Cường + Liên (T. Phố)   Đôi NN

Ngày

          Buổi

TT Bàn 1 Bảng Nội dung
Đội   -  gặp  -   Đội
22/6 Tối 1 BK1   Đồng đội nam
2 Thắng + Dũng (C.An) – Đồng + Lịch (VKS) B Đôi nam

 

Ngày

          Buổi

TT Bàn 2 Bảng Nội dung
Đội   -  gặp  -   Đội
22/6 Tối 1 BK2   Đồng đội nam
2 Giang (T. Phố) – Thắng trận 1   Đơn nữ

 

Ngày

          Buổi

TT Bàn 3 Bảng Nội dung
Đội   -  gặp  -   Đội
22/6 Tối 1 Ngọc (C. An) – Phan Hảo (C. Lộc)   Đơn nữ
2 Chu Hảo (C. Lộc) – Hạnh (C. An)   Đơn nữ
3 Giang + Hoa (T. Phố) – Nhung + Ngọc (C An)   Đôi Nữ
4 Thiện + Hảo (C. Lộc) – Kiên + Nhung (C.An)   Đôi NN
5 Thắng trận 7 – Thắng trận 8   Đơn nam
6 Thắng trận 9 – Thắng trận 10   Đơn nam
7 Trung+Thiện (C. Lộc) - Tuấn + Anh (H. Lũng) A Đôi nam

 

 

 

 

LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN

* Thời gian: từ 21/6 – 23/6/2017.     Sáng: 8h00’                   Tối: 19hh30'

* Địa điểm: Nhà Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Lạng Sơn.

 

Ngày

           Buổi

TT Bàn 1 Nội dung
23/6 Sáng 1 CK Đồng đội nam
         

 

Ngày

           Buổi

TT Bàn 2 Bảng Nội dung
Đội   -  gặp  -   Đội
23/6 Sáng 1 Thắng trận 2 – Liên (T. Phố)   Đơn nữ
2 BK1: 1A – 2B   Đôi nam
3 BK2: 1B – 2A   Đôi nam
4 CK:   Đơn nữ
5 Ck:   Đôi nam
6 CK   Đơn nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SƠ ĐỒ THI ĐẤU ĐƠN NAM

  1. Vinh(Cao Lộc)

           2.Cường (Thành Phố)

                                                                        (7)

       (1)

           3. Kiên (Công An)

                                                                                                      (11)

4. Anh (Sở GTVT)

 
   

 

 

                                              (2)

5. Trung (Cao Lộc)

                                                                        (8)

          6. Tuấn (Hữu Lũng)

 
   

 

 

       (3)

         7. Hải (Công An)                                                                                         (14)

 
   

 

 

         8. Tuấn (BQLĐTXDHTKT)

       (4)

         9. Dũng (Tỉnh Đoàn)

 

        10. Thuận (Sở GTVT)                             (9)

                                              (5)

        11.Cường (Thành Phố) 

 
   

 

 

                                                                                                      (12)

        12.Anh (Hữu Lũng) 

 
   

 

 

                                            (6)

        13.Trung (VKS) 

                                                                      (10)

14.Đồng (VKS) 

SƠ ĐỒ THI ĐẤU ĐƠN NỮ

1.Giang (Thành Phố)

       
   
 
     

 

 

          2.Ngọc (Công An)

 

          3.Phan Hảo (Cao Lộc)

          4.Chu Hảo (Cao Lộc)

          5.Hạnh (Công AN)

 
   

 

 

                                                6.Liên (Thành Phố)

 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ MÔN BÓNG BÀN

 

 

ĐỒNG ĐỘI NAM:

Bảng A

TT Đội 1 2 3 Điểm HS XH
1 Sở Giao thông Vận tải            
2 Viện Kiểm Sát            
3 H. Cao Lộc            

 

Bảng B

TT Đội 1 2 3 Điểm HS XH
1 H. Hữu Lũng            
2 Thành Phố            
3 Công An Tỉnh            

BK1:1A – 2B.................................................................................................................

BK2:1B – 2A.................................................................................................................

ĐỒNG GIẢI BA:..........................................................................................................

CHUNG KẾT:...............................................................................................................

 

ĐỒNG ĐỘI NỮ:

 

TT Đội 1 2 3 Điểm HS XH
1 Công An Tỉnh            
2 Thành Phố            
3 H. Cao Lộc            

 

 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ MÔN BÓNG BÀN

 

ĐÔI NAM:

Bảng A

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Anh + Trường (Sở GTVT)            
2 Trung + Thiện (H. Cao Lộc)            
3 Tuấn + Anh (H. Hữu Lũng)            

 

Bảng B

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Anh + Dương (Thành Phố)            
2 Thắng + Dũng (Công An Tỉnh)            
3 Đồng + Lịch (Viện Kiểm Sát)            

BK1:1A – 2B.................................................................................................................

BK2:1B – 2A.................................................................................................................

ĐỒNG GIẢI BA:..........................................................................................................

CHUNG KẾT:...............................................................................................................

ĐÔI NỮ:

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Hảo + Hằng (H. Cao Lộc)            
2 Giang + Hoa (Thành Phố)            
3 Nhung + Ngọc (Công An Tỉnh)            

ĐÔI NAM NỮ:

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Cường + Liên (Thành Phố)            
2 Thiện + Hảo (H. Cao Lộc)            
3 Kiên + Nhung (Công An Tỉnh)            

I. CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU

Giải Cờ vua, Cờ tướng, Bắn nỏ tỉnh Lạng Sơn năm 2017

* Thời gian: Từ ngày 14/04/2017 đến ngày 16/04/2017.

* Địa điểm: Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn ( số 32 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn).

Ngày                  

Buổi

Nội dung Đơn vị phụ trách

14/4

Sáng

7h20 * Các đơn vị tập kết theo tên biển dẫn đoàn

- Tiểu ban chuyên môn

7h30’

* Khai mạc giải - Bà: Giáp Thị Ngọc Thoa
- Chào cờ
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Diễn văn khai mạc giải. - Ông: Phạm Minh Đạo- Trưởng BTC Giải.
- Đại diện VĐV tuyên thệ. - VĐV Bùi Tá Tùng - Đơn vị TP Lạng Sơn.
- Đại diện trọng tài đọc lời hứa. - Trọng tài: Hà Tuấn Vũ
- Tặng hoa cho các đoàn tham gia thi đấu - Lãnh đạo Sở VHTT&DL
- Kết thúc lễ khai mạc - Bà: Giáp Thị Ngọc Thoa
8h00’ - Thi đấu Cờ vua, Cờ tướng (Ván 1) -Tiểu ban chuyên môn
Chiều 14h00’ -  Thi đấu Bắn nỏ -Tiểu ban chuyên môn
Tối 19h00’ -  Thi đấu Cờ vua, Cờ tướng (Ván 2) -Tiểu ban chuyên môn

15/4

Sáng 7h30’ -  Thi đấu Cờ vua, Cờ tướng (Ván 3) -Tiểu ban chuyên môn
Chiều 14h00’ - Thi đấu Cờ tướng nam(Ván 4), Bắn nỏ -Tiểu ban chuyên môn
Tối 19h00’ -  Thi đấu Cờ vua (V 4), Cờ tướng (V5) -Tiểu ban chuyên môn

16/4

Sáng 7h30’ -  Thi đấu Cờ vua (V5), Cờ tướng (V6) -Tiểu ban chuyên môn
Chiều 14h00’ - Thi đấu cờ tướng (Ván 7)  – Bế mạc – Trao thưởng

-Tiểu ban chuyên môn

- Tiểu ban hậu cần

  II. LỊCH THI ĐẤU BẮN NỎ                                                                                   

THỜI GIANl

THỨ TỰ BẮN:

CÁ NHÂN ĐỨNG BẮN

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ GIỚI TÍNH ĐỢT BIA SỐ CÁ NHÂN ĐỨNG BẮN TỔNG ĐIỂM XẾP HẠNG
1 Chu Mạnh Tường Huyện Tràng Định Nam 1 1
2 Dương Phúc Thọ Huyện Bắc Sơn Nam 2
3 Hoàng Văn Duy Huyện Văn Quan Nam 3
4 Dương Thị Hằng Huyện Tràng Định Nữ 4
5 Phan Thị Hằng Huyện Bắc Sơn Nữ 5
1 Hoàng Hải Lý Huyện Lộc Bình Nam 2 1
2 Hà Văn Hưng Huyện Đình Lập Nam 2
3 Hoàng Văn Giang Huyện Bình Gia Nam 3
4 Hoàng Diệu Thuần Huyện Lộc Bình Nữ 4
5 Phương Thị Thanh Trà Huyện Đình Lập Nữ 5
1 Ngô Phương Nam Huyện Cao Lộc Nam 3 1
2 Vi Văn Qiang Thành Phố Nam 2
3 Nông Ngọc Tân Trường CĐ Nghề Nam 3
4 Hà Thùy Linh Huyện Cao Lộc Nữ 4
5 Bế Linh Quyên Thành Phố Nữ 5

 

          THỜI GIAN

          THỨ TỰ BẮN:

CÁ NHÂN QUỲ BẮN

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ GIỚI TÍNH ĐỢT BIA SỐ CÁ NHÂN QUỲ BẮN TỔNG ĐIỂM XẾP HẠNG
1 Bế Văn Hiệu Huyện Tràng Định Nam 1 1
2 Lý Tài Vượng Huyện Bắc Sơn Nam 2
3 Vy Văn Thái Huyện Văn Quan Nam 3
4 Nông Minh Phượng Huyện Tràng Định Nữ 4
5 Lý Thu Thanh Huyện Bắc Sơn Nữ 5
1 Hoàng Hải Lý Huyện Lộc Bình Nam 2 1
2 Vi Văn Trí Huyện Đình Lập Nam 2
3 Hoàng Văn Lộc Huyện Binh Gia Nam 3
4 Ma Thị Sự Huyện Lộc Bình Nữ 4
5 Đinh Bích Hạnh Huyện Đình Lập Nữ 5
1 Hoàng Văn Tuấn Huyện Cao Lộc Nam 3 1
2 Nguyễn Văn Cường Thành Phố Nam 2
3 Phan Mạnh Thưởng Trường CĐ Nghề Nam 3
4 Vy Ngọc Hiền Huyện Cao Lộc Nữ 4
5 Nguyễn Khánh Linh Thành Phố Nữ 5

 

          THỜI GIAN

          THỨ TỰ BẮN:

ĐỒNG ĐỘI NAM ĐỨNG BẮN

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ ĐỢT BIA SỐ ĐỒNG ĐỘI NAM ĐỨNG BẮN TỔNG ĐIỂM XẾP HẠNG
1 Bế Văn Hiệu Huyện Tràng Định 1
2 Lý Tài Vượng Huyện Bắc Sơn
3 Đặng Trung Du Huyện Lộc Bình
4 Vi Văn Trí Huyện Đình Lập
1 Hoàng Văn Giang Huyện Bình Gia 2
2 Nông Thanh Tùng Huyện Cao Lộc
3 Nguyễn Văn Cường Thành Phố
4 Vi Văn Thái Huyện Văn Quan
1 Chu Mạnh Tường Huyện Tràng Định 3
2 Dương Phúc Thọ Huyện Bắc Sơn
3 Mai Văn Chuyên Huyện Lộc Bình
4 Hà Văn Hưng Huyện Đình Lập
1 Hoàng Văn lộc Huyện Bình Gia 4
2 Hoàng Văn Tuấn Huyện Cao Lộc
3 Vi Văn Giang Thành Phố
4 Hoàng Văn Duy Huyện Văn Quan
1 Nguyễn Minh Mạnh Huyện Tràng Định 5
2 Dương Thanh Trung Huyện Bắc Sơn
3 Hoàng Hải Lý Huyện Lộc Bình
4 Lý Trung Dũng Huyện Đình Lập
1 Triệu Đức Chính Huyện Bình Gia 6
2 Ngô phương Nam Huyện Cao Lộc
3 Nguyễn Khoa Đăng Thành Phố
4 Lâm Văn Tuấn Văn Quan

 

          THỜI GIAN

          THỨ TỰ BẮN:

ĐỒNG ĐỘI NAM QUỲ BẮN

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ ĐỢT BIA SỐ ĐỒNG ĐỘI NAM QUỲ BẮN TỔNG ĐIỂM XẾP HẠNG
1 Bế Văn Hiệu Huyện Tràng Định 1
2 Lý Tài Vượng Huyện Bắc Sơn
3 Đặng Trung Du Huyện Lộc Bình
4 Vi Văn Trí Huyện Đình Lập
1 Hoàng Văn Giang Huyện Bình Gia 2
2 Nông Thanh Tùng Huyện Cao Lộc
3 Nguyễn Văn Cường Thành Phố
4 Vi Văn Thái Huyện Văn Quan
1 Chu Mạnh Tường Huyện Tràng Định 3
2 Dương Phúc Thọ Huyện Bắc Sơn
3 Mai Văn Chuyên Huyện Lộc Bình
4 Hà Văn Hưng Huyện Đình Lập
1 Hoàng Văn lộc Huyện Bình Gia 4
2 Hoàng Văn Tuấn Huyện Cao Lộc
3 Vi Văn Giang Thành Phố
4 Hoàng Văn Duy Huyện Văn Quan
1 Nguyễn Minh Mạnh Huyện Tràng Định 5
2 Dương Thanh Trung Huyện Bắc Sơn
3 Lý Thanh Tuyền Huyện lộc Bình
4 Lý Trung Dũng Huyện Đình Lập
1 Triệu Đức Chính Huyện Bình Gia 6
2 Ngô phương Nam Huyện Cao Lộc
3 Nguyễn Khoa Đăng Thành Phố
4 Lâm Văn Tuấn Văn Quan

 

          THỜI GIAN

          THỨ TỰ BẮN:

ĐỒNG ĐỘI NỮ ĐỨNG BẮN

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ ĐỢT BIA SỐ ĐỒNG ĐỘI NỮ ĐỨNG BẮN TỔNG ĐIỂM XẾP HẠNG
1 Dương Thị hằng Huyện Tràng Định 1
2 Triệu Thị Thanh Huyện Bắc Sơn
3 Mã Thị Hiệp Huyện Lộc Bình
4 Đinh Bích Hạnh Huyện Đình Lập
5 Hà Thùy Linh Huyện Cao Lộc
1 Nguyễn Khánh Linh Thành Phố
2 Nông Minh Phượng Huyện Tràng Định
3 Phan Thị Hằng Huyện Bắc Sơn
4 Hoàng Diệu Thuần Huyện Lộc Bình
5 Vi Thị Thu Hà Huyện Đình Lập
1 Phan Thị Hồng Huyện Cao Lộc
2 Bế Linh Quyên Thành Phố
3 Đàm Bích Lưu Huyện Tràng Định
4 Lý Thu Thanh Huyện Bắc Sơn
1 Phùng Thị Thùy Huyện Lộc Bình
2 Phương Thị Thanh Trà Huyện Đình Lập
3 Vi Ngọc Hiền Huyện Cao Lộc
4 Hoàng Thị Oanh Thành Phố

 

          THỜI GIAN:

          THỨ TỰ BẮN:

ĐỒNG ĐỘI NỮ QUỲ BẮN

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ ĐỢT BIA SỐ ĐỒNG ĐỘI NỮ QUỲ BẮN TỔNG ĐIỂM XẾP HẠNG
1 Dương Thị hằng Huyện Tràng Định 1
2 Triệu Thị Thanh Huyện Bắc Sơn
3 Hoàng Diệu Thuần Huyện Lộc Bình
4 Đinh Bích Hạnh Huyện Đình Lập
5 Vi Ngọc Hiền Huyện Cao Lộc
1 Nguyễn Khánh Linh Thành Phố
2 Nông Minh Phượng Huyện Tràng Định
3 Phan Thị Hằng Huyện Bắc Sơn
4 Phùng Thị Thùy Huyện Lộc Bình
5 Vi Thị Thu Hà Huyện Đình Lập
1 Vi Ngọc Hiền Huyện Cao Lộc
2 Bế Linh Quyên Thành Phố
3 Đàm Bích Lưu Huyện Tràng Định
4 Lý Thu Thanh Huyện Bắc Sơn
1 Ma Thị Sự Huyện Lộc Bình
2 Phương Thị Thanh Trà Huyện Đình Lập
3 Phạm Thị Hồng Huyện Cao Lộc
4 Hoàng Thị Oanh Thành Phố

 

III. LỊCH THI ĐẤU CỜ VUA

CỜ VUA NAM

Table           White                                             Black                                                    Result

Round  1

1  LY BANG       TPHO ( 0 )          HUA NGHIEP       TOAAN( 0 )                             1-  6

2  DAM HIEU     VQUAN( 0 )        DUONG TUNG      TPHO ( 0 )                             7-  2

3  TRAN HAI     VQUAN( 0 )        NGUYEN HUY       TDINH( 0 )                            3-  8

4  LANH TRINH   NOIVU ( 0 )      BUI TUNG          TPHO ( 0 )                                9-  4

5  LÀNG ĐẠT    VQUAN( 0 )        TRẦN LONG        TDINH( 0 )                             5- 10

IV. LỊCH THI ĐẤU CỜ TƯỚNG

CỜ TƯỚNG NAM

Table                     White                                                  Black                                               Results

Round  1

1    NGUYEN THANH HLUNG  ( 0 )                       SAI THUC   DINHLAP  ( 0 )               1 – 14

2    NGO NUI     CAOLOC  ( 0 )                               VI NGHIA   VANLANG  ( 0 )               15 – 2

3    HA DUY      CAOLOC  ( 0 )                               VI THUONG  DIENLUC  ( 0 )               3 – 16

4    VI HAU    TINHDOAN  ( 0 )                              NGHUYEN BINH DHLAP  ( 0 )           17 – 4

5    DO SON    TINHDOAN  ( 0 )                             VU CUONG   CD NGHE  ( 0 )               5 – 18

6    NGUYEN HUNG  VLANG  ( 0 )                           HOANG DUNG  NOI VU  ( 0 )         19 – 6

7    LE THANH  THANHPHO  ( 0 )                            NONG DAT   VANLANG  ( 0 )          7 – 20

8    NONG THIEN  T DOAN  ( 0 )                            LUC LINH    BACSON  ( 0 )                 21- 8

9    DUONG THANH CAOLOC  ( 0 )                        THAN HOANG CD NGHE  ( 0 )        9 – 22

10    VY VAN    THANHPHO  ( 0 )                          VI TU      HUULUNG  ( 0 )                 23 – 10

11    DINH TRUONG  TOAAN  ( 0 )                       LUU HAU     NOI VU  ( 0 )                 11 – 24

12    HOANG TOI  DINHLAP  ( 0 )                       TRINH TOAN HUULUNG  ( 0 )          25 – 12

13    LE PHU    THANHPHO  ( 0 )                        NGUYEN DAT CD NGHE  ( 0 )           13 – 26

LỊCH THI ĐẤU

GIẢI THỂ THAO CÁN BỘ, LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ TỈNH LẠNG SƠN

CÚP VIETINBANK LẦN THỨ II NĂM 2017

* Thời gian: Từ ngày 04 tháng 03 đến ngày 05 tháng 3 năm 2017

- Buổi sáng: 7h30'

- Buổi chiều: 13h30'

* Địa điểm: - Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

               - Sân Quần vợt Phai Vệ Thành phố Lạng Sơn

I. MÔN BÓNG BÀN

*Thời gian: Từ ngày 04/03 đến 05/03/2017. Sáng 7h30’, chiều 14h00’

*Địa điểm:  Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

 

  Ngày

                Buổi

TT

Bàn 1

Bảng

Nội Dung

Đội   -  gặp  -   Đội

04/3

Sáng

1 Thịnh (HĐND.Hữu Lũng) – Khì (Ban Dân Tộc) A Đơn Nam
2 Hùng (Kho Bạc Nhà Nước) – Tôn (CN Ngân Hàng PTLS) B Đơn Nam
3 Khì + Bình (Ban Dân Tộc) – Thịnh + Chung (HĐND HL) Đôi Nam
4 Hằng (Kho Bạc Nhà Nước) – Lan (Ban Tổ Chức Tỉnh Ủy) Đơn Nữ
5 Tú + Quý (Đảng Ủy Khối) – Khì + Bình (Ban Dân Tộc) Đôi Nam
6 Hùng+Hằng (Kho Bạc Nhà Nước) – Lan+Tôn (BTC Tủy) Đôi Nam Nữ
7 Thịnh+Chung (HĐND Hữu Lũng) – Tú+Quý (Đảng ủy Khối) Đôi Nam

  Ngày

                      Buổi

TT

Bàn 1

Bảng

Nội Dung

Đội   -  gặp  -   Đội

04/3

Chiều

1 Bình (Ban Dân Tộc) – Thịnh (HĐND H.Hữu Lũng) A Đơn Nam
2 Tú (Đảng Ủy Khối ) – Hùng (Kho Bạc Nhà Nước) B Đơn Nam
3 Khì (Ban Dân Tộc) – Bình (Ban Dân Tộc) A Đơn Nam
4 Tôn (CN. NHPT LS) – Tú (Đảng Ủy Khối) B Đơn Nam
5 Bán Kết 1: 1A – 2B Đơn Nam
6 Bán Kết 2: 1B – 2A Đơn Nam
7 Chung Kết

 II. MÔN CẦU LÔNG

*Thời gian:Từ ngày 04 tháng 03 đến ngày 05 tháng 03 năm 2017 (Buổi sáng 7h30’; chiều 13h30')

*Địa điểm: Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

 

Ngày

              Buổi

TT

Sân 1

Nội Dung

Đội   -  gặp  -   Đội

04/3

Sáng

1 Tuyến + Toàn (Hội Đông Y) - Chung + Hiệp (Tỉnh Đoàn) Đôi nam N2
2 Giang + Quy (H.Cao Lộc) - Nhớ + Toản (H.Văn Lãng –H.Tràng Định) Đôi nam N2
3 Chung + Tầm(Tỉnh Đoàn – C.Thống Kê) - Hùng + Tuyến(H.Hữu Lũng) Đôi nam nữ
4 Mạnh + Trung (H.Chi Lăng) - Nhớ + Toản (Văn Lãng –H.Tràng Định) Đôi nam N2
5 Tuyến + Toàn (Hội Đông Y) - Giang + Quy (H.Cao Lộc) Đôi nam N2
6 Chanh + Trường (VP HĐND – UBND) - Đông + Cát (H.Đình Lập) Đôi nam N1
7 Chung + Hiệp (Tỉnh Đoàn) - Giang + Quy ( H.Cao Lộc) Đôi nam N2
8 Mạnh + Trung (H.Chi Lăng) - Tuyến + Toàn (Hội Đông Y) Đôi nam N2
Chiều 9 Tuyền + Đạm (H.Đình Lập) - Chung + Tầm (Tỉnh Đoàn – C.Thống Kê) Đôi nam nữ
10 Đắc + Khoa (KHCN-Cục THA) - Chanh + Trường (VP HĐND – UBND) Đôi nam N1
11 Nhớ + Toản (Văn Lãng – Tràng Định) - Tuyến + Toàn (Hội Đông Y) Đôi nam N2
12 Chung + Hiệp (Tỉnh Đoàn) - Mạnh + Trung (H.Chi Lăng) Đôi nam N2
13 Hùng + Tuyến (H.Hữu Lũng) - Tuyền + Đạm (H.Đình Lập) Đôi nam nữ
14 Đông + Cát ( H.Đình Lập) - Đắc + Khoa (Sở KHCN-Cục THA) Đôi nam N1
15 Giang + Quy (H.Cao Lộc) - Mạnh + Trung (H.Chi Lăng) Đôi nam N2
16 Nhớ + Toản (Văn Lãng – Tràng Định) - Chung + Hiệp (Tỉnh Đoàn) Đôi nam N2

 

III. MÔN QUẦN VỢT

*Thời gian:Từ ngày 04/3 đến ngày 05/3/2017 (Buổi sáng 7h30’; chiều 14h00')

*Địa điểm: Sân Quần Vợt Phai Vệ

Sáng ngày 04/03

  Ngày

              Buổi

TT

Sân 1

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

04/3

Sáng

1 Khải+Thao (Bộ CHQS) - Thưởng+Thủy (UBND-Công Thương) D Đôi nam 1
2 Đạo+Hà (Sở VHTT&DL) - Thành+Minh (CTy Điện Lực) D Đôi nam 1
3 Thực+Hải (Công An) - Sơn+Phong (H.Hữu Lũng) C Đôi nam 1
4 Đạo+Hà (SởVHTT&DL)-Thưởng+Thủy (UBND-Công Thương) D Đôi nam 1
5 Thành+Minh (CTy Điện Lực) - Khải+Thao (Bộ CHQS) D Đôi nam 1
6 Quang+Quân (BTC Tỉnh Ủy) - Thực+Hải (Công An) C Đôi nam 1

  Ngày

              Buổi

TT

Sân 2

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

04/3

Sáng

1 Hoan+Vượng (Ban Nội chính) - Toàn+Tấn (Kho Bạc-Sở Y Tế) A Đôi nam 1
2 Lý+Đỉnh (Viễn Thông) - Minh+Quyết (BQLKKT CKĐĐ) A Đôi nam 1
3 Quang+Nghĩa (H. Cao Lộc) - Thái+Hồng (H.Bắc Sơn) B Đôi nam 1
4 Hoan+Vượng (Ban Nội chính) - Minh+Quyết (BQLKKT CKĐĐ) A Đôi nam 1
5 Toàn+Tấn (Kho Bạc-Sở Y Tế) - Lý+Đỉnh (Viễn Thông) A Đôi nam 1
6 Hòa+Hải (Sở VHTT&DL-LĐCL) - Quang+Nghĩa (H. Cao Lộc) B Đôi nam 1

  Ngày

                      Buổi

TT

Sân 3

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

04/3

Sáng

1 Hồng+Nga (H.Bắc Sơn) - Đông+Thụ (H.Cao Lộc) Đôi nam nữ
2 Nghiệm+Trưởng (Tỉnh Ủy) - Thông+Vỹ (Thành Ủy) A Đôi nam 2
3 Hồng+Nga (H.Bắc Sơn) - Chấn+Lưu (Đình Lập - Tỉnh Ủy LS) Đôi nam nữ
4 Thanh+Quỳnh (H.Lộc Bình) - Cường+Bắc (Cao Lộc – Báo LS) A Đôi nam 2
5 Hồng+Nga (H.Bắc Sơn) - Cường+Hợp (H.Cao Lộc) Đôi nam nữ

Ngày

                     Buổi

TT

Sân 4

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

04/3

Sáng

1 Cường+Hợp (H.Cao Lộc) - Chấn+Lưu (Đình Lập - Tỉnh Ủy LS) Đôi nam nữ
2 Đạt+Tùng (Sở NN-Tỉnh Đoàn) - Toàn+Hải (Cty Điện –H.Văn Lãng) B Đôi nam 2
3 Đông+Thụ (H.Cao Lộc) - Cường+Hợp (H.Cao Lộc) Đôi nam nữ
4 Côi+Tuấn (UBND-HĐND TP) - Đạt+Tùng (Sở NN-Tỉnh Đoàn) B Đôi nam 2
5 Chấn+Lưu (Đình Lập - Tỉnh Ủy LS) - Đông+Thụ (H.Cao Lộc) Đôi nam nữ

Chiều 04/03 

Ngày

               Buổi

TT

Sân 1

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

04/3

Chiều

1 Nghiệm + Trưởng(Tỉnh Ủy) - Cường + Bắc (Cao Lộc – Báo LS) A Đôi nam 2
2 Hoan + Vượng (Ban Nội chính) - Lý+Đỉnh (Viễn Thông) A Đôi nam 1
3 Nghiệm + Trưởng (Tỉnh Ủy) - Thanh + Quỳnh (H.Lộc Bình) A Đôi nam 2
4 Nhất Bảng A – Nhì Bảng D Đôi nam 1

Ngày

                   Buổi

TT

Sân 2

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

04/3

Chiều

1 Thông+Vỹ(Thành Ủy) - Thanh+Quỳnh(H.Lộc Bình) A Đôi nam 2
2 Minh+Quyết(BQLKKT CKĐĐ) - Toàn+Tấn(Kho Bạc-Sở Y Tế) A Đôi nam 1
3 Cường+Bắc(Cao Lộc – Báo LS) - Thông+Vỹ(Thành Ủy) A Đôi nam 2
4 Nhất Bảng B – Nhì Bảng C Đôi nam 1

Ngày

                  Buổi

TT

Sân 3

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

04/3

Chiều

1 Đạo+Hà (Sở VHTT&DL) - Khải+Thao (Bộ CHQS) D Đôi nam 1
2 Thái+Hồng (H.Bắc Sơn) - Hòa+Hải (Sở VHTT&DL-LĐCL) B Đôi nam 1
3 Toàn+Hải (Cty Điện –H.Văn Lãng) - Côi+Tuấn (UBND-HĐND TP) B Đôi nam 2
4 Nhất Bảng C – Nhì Bảng B Đôi nam 1

 Ngày

                     Buổi

 

TT

Sân 4

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

04/3

Chiều

1 Thưởng+Thủy (UBND-Công Thương) - Thành+Minh (CTy Điện) D Đôi nam 1
2 Sơn+Phong (H.Hữu Lũng) - Quang+Quân (BTC Tỉnh Ủy) C Đôi nam 1
3
4 Nhất Bảng D – Nhì Bảng A Đôi nam 1

Sáng 05/03:

Ngày

                     Buổi

TT

Sân 1

Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

05/3

Sáng

1 Bán Kết 1: 1A – 2B Đôi nam 2
2 Bán Kết 1: Thắng trận 1 - Thắng trận 2 (theo sơ đồ) Đôi nam 1
3 CHUNG KẾT Đôi nam 1

Ngày

                Buổi

TT

Sân 2Bảng

Nội Dung
Đội   -  gặp  -   Đội

05/3

Sáng

1 Bán Kết 2: 1B – 2A Đôi nam 2
2 Bán Kết 2: Thắng trận 3 - Thắng trận 4 (theo sơ đồ) Đôi nam 1
3 CHUNG KẾT Đôi nam 2