* Thời gian: 22/8 – 24/8/2019          Sáng: 08h00’       Chiều: 14h00’      Tối: 19h30’

* Địa điểm: Nhà Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Lạng Sơn.

Ngày

         Buổi

TT Bàn 1 Bảng Nội dung
Đội   - gặp -   Đội
22/8 Sáng 1 Cao Lộc – Thành Phố   ĐĐ Nam
2 Hữu Lũng – Chi Lăng   ĐĐ Nam

Ngày

         Buổi

TT Bàn 2 Bảng Nội dung
Đội   - gặp -   Đội
22/8 Sáng 1 Công An – Cao Lộc   ĐĐ Nữ
2 Chi Lăng – Thành Phố   ĐĐ Nữ

Ngày

         Buổi

TT Bàn 3 Bảng Nội dung
Đội   - gặp -   Đội
22/8 Sáng 1 Sơn + Thư (Thành Phố) - Cường + Thuỳ(Cao Lộc)   Đôi NN Trẻ
2 Đỉnh + Khánh(Chi Lăng) - Tuấn +Anh(Hữu Lũng)   Đôi NN Trẻ
3 Minh + Tú (Bắc Sơn) – Minh + Long(Cao Lộc)   Đôi Nam Trẻ
4 Bình + Huy(Thành Phố) – Tuấn + Hải(Hữu Lũng)   Đôi Nam trẻ
5 Thư (Thành Phố) – Thuỳ (Cao Lộc) B Đơn Nữ Trẻ
6 Tuấn(Hữu Lũng) – Đỉnh(Chi Lăng)   Đơn Nam trẻ
7 Thảo (Chi Lăng) – Thư (Thành Phố) B Đơn Nữ Trẻ
8 Cường (Cao lộc) – Minh (Bắc Sơn)   Đơn Nam trẻ
9 Thuỳ (Cao Lộc) – Thảo (Chi Lăng) B Đơn Nữ Trẻ

Ngày

         Buổi

TT Bàn 1 Bảng Nội dung
Đội   - gặp -   Đội
22/8 Chiều 1 Công An – Chi Lăng   ĐĐ Nam
2 Cao Lộc - Hữu Lũng   ĐĐ Nam

Ngày

         Buổi

TT Bàn 2   Nội dung
Đội   - gặp -   Đội  
22/8 Chiều 1 Công An – Thành Phố   ĐĐ Nữ
2 Cao Lộc – Chi Lăng   ĐĐ Nữ

Ngày

         Buổi

TT Bàn 3 Bảng Nội dung  
Đội   - gặp -   Đội  
22/8 Chiều 1 Sơn + Thư(Thành Phố) – Tuấn + Anh(Hữu Lũng)   Đôi Nam Nữ trẻ  
2 Cường + Thuỳ (Cao lộc) – Đỉnh+Khánh(Chi Lăng)   Đôi Nam Nữ trẻ  
3 Bảo + Huy(Chi lăng) – Tuấn + hải(Hữu Lũng)   Đôi Nam Trẻ  
4 Minh + Tú(Bắc Sơn) – Bình + Huy(Thành Phố)   Đôi Nam Trẻ  
5 Khánh (Chi lăng) – Anh (Thành Phố) A Đơn Nữ Trẻ  
6 Anh (Cao lộc) – Huy (Thành Phố)   Đơn Nam Trẻ  
7 Anh (Hữu Lũng) – Khánh (Chi Lăng) A Đơn Nữ Trẻ  
8 Thắng Trận 1 – Sơn (Thành Phố)   Đơn Nam Trẻ  
9 Anh (Thành Phố) – Anh (hữu Lũng) A Đơn Nữ Trẻ  

Ngày

         Buổi

TT Bàn 1 Bảng Nội dung
Đội   - gặp -   Đội
22/8 Tối 1 Thành Phố - Hữu Lũng   ĐĐ Nam
2 Công An – Cao lộc   ĐĐ Nam
                     

Ngày

         Buổi

TT Bàn 2 Bảng Nội dung
Đội   - gặp -   Đội
22/8 Tối 1 Công An - Chi Lăng   ĐĐ Nữ
2 Thành Phố - Cao lộc   ĐĐ Nữ

Ngày

         Buổi

TT Bàn 3 Bảng Nội dung
Đội   - gặp -  Đội
22/8 Tối 1 Sơn + Thư(Thành Phố) – Đỉnh + Khánh(Chi Lăng)   Đôi nam Nữ Trẻ
2 Tuấn + Anh (Hữu Lũng) – Cường + Thuỳ(Cao lộc)   Đôi Nam Nữ Trẻ
3 Minh + Long( Cao Lộc) – Bình + Huy(Thành Phố)   Đôi Nam Trẻ
4 Bảo + Duy(Chi Lăng)   - Minh + Tú(Bắc Sơn)   Đôi Nam Trẻ
5 Bảo (Chi Lăng) – Tú (Bắc Sơn)   Đơn Nam Trẻ
6 Hải ( Hữu Lũng) – Thắng Trận 2   Đơn Nam Trẻ
7 Minh + Long (Cao lộc) - Bảo + Duy(Chi Lăng)   Đôi Nam Trẻ
8 Tuấn + Hải (Hữu Lũng) – Minh + Tú (Bắc Sơn)   Đôi Nam Trẻ
9 BK1: 1A - 2B   Đơn Nữ

Ngày

         Buổi

TT Bàn 1 Bảng Nội dung
Đội   - gặp -   Đội
23/8 Sáng 1 Chi Lăng – Cao Lộc   ĐĐ Nam
2 Thành Phố - Công An   ĐĐ Nam

Ngày

         Buổi

TT Bàn 2 Bảng Nội dung
Đội   - gặp -   Đội
23/8 Sáng 1 BK2 : `1B - 2A   Đơn Nữ trẻ
2 Tuấn + Hải (Hữu Lũng) – Minh + Long(Cao Lộc)   Đôi Nam Trẻ
3 Đào Cường (Hữu Lũng) – Đàm (Lộc Bình)   Đơn Nam VĐ
4 Hợp ( Chi Lăng) – Trung (Cao Lộc)   Đơn Nam VĐ
5 Thiện + Hảo (Cao Lộc) – Anh + Liên (Thành Phố)   Đôi Nan Nữ VĐ
6 Tuấn + Kiên (H.Lũng) – Lịch + Quang(Chi Lăng) A Đôi Nam VĐ
7 Phước Hảo (Cao lộc) – Hằng (Chi lăng)   Đơn Nữ VĐ
8 Giang (Thành Phố) – Thu (Chi lănh)   Đơn Nữ VĐ
9 Thiện + Hảo (Cao lộc) – Hợp + Hằng (Chi lăng)   Đôi Nan Nữ VĐ

Ngày

         Buổi

TT Bàn 3 Bảng Nội dung
Đội   - gặp -   Đội
23/8 Sáng 1 Bình + Huy (Thành Phố) – Bảo + Duy (Chi Lăng)   Đôi Nam Trẻ
2 Hoàng (Thành Phố) – Tuyền (Công An)   Đơn Nam VĐ
3 Lịch ( Chi Lăng) – Oanh (Lộc Bình)   Đơn Nam VĐ
4 Thắng+Phương(Công An) – Hợp+Hằng(Chi Lăng)   Đôi Nan Nữ VĐ
5 Oanh + Đàm (Lộc Bình) – Cường + Anh (T.Phố) B Đôi Nam VĐ
6 Phương (Công An) – Minh Hảo (Cao lộc)   Đơn Nữ VĐ
7 Hoa (Thành Phố) – Nhung (Công An)   Đơn Nữ VĐ
8 Anh + Liên(Thành Phố) – Thắng + Phương(C. An)   Đôi Nan Nữ VĐ
9 Cường (Thành Phố) – Thắng Trận 1   Đơn Nam VĐ

Ngày

         Buổi

TT Bàn 1 Bảng Nội dung
Đội   - gặp -   Đội
23/8 Tối 1 Hữu Lũng -   Công An   ĐĐ Nam
2 Chi Lăng – Thành Phố   ĐĐ Nam

Ngày

          Buổi

TT Bàn 2 Bảng Nội dung
Đội   - gặp -   Đội
23/8 Tối 1 Hợp + Hằng (Chi lăng) – Anh + Liên (Th.Phố)   Đôi Nam Nữ VĐ
2 Thiện + Hảo(Cao Lộc) – Thắng + Phương(C.An)   Đôi Nam Nữ VĐ
3 Hằng + Thu (Chi Lăng) – Ngọc + Nhung(C.An)   Đôi Nữ VĐ
4 Thắng Trận 2 – Kiên (Công An)   Đơn Nam VĐ
5 Thắng Trận 4 – Việt Trung (Cao lộc)   Đơn Nam VĐ
6 Hằng + Thu(Chi Lăng) – Liên + Hoa(Th.Phố)   Đôi Nữ VĐ
7 Lịch + Quang(Chi Lăng) – Kiên + Hoan(L.Bình) A Đôi Nam VĐ
8 Hằng +Thu(Chi lăng) – Hảo + Tân(Cao lộc)   Đôi Nữ VĐ
9 Thắng Trận 5 - Thắng Trận 6   Đơn Nam Trẻ

Ngày

         Buổi

TT Bàn 3 Bảng Nội dung
Đội   - gặp -   Đội
23/8 Tối 1 Trung + Thiện (Cao lộc) – Oanh + Đàm (L.Bình) B Đôi Nam VĐ
2 Kiên + Hoan (Công An) – Tuấn + Kiên(H.Lũng) A Đôi Nam VĐ
3 Hảo + Tân (Cao Lộc) – Liên + Hoa (Thành Phố)   Đôi Nữ VĐ
4 Hiếu (Hữu Lũng) - Thắng Trận 3   Đơn Nam VĐ
5 Ngọc + Nhung(Công An) – Hảo + Tân(Cao lộc)   Đôi Nữ VĐ
6 Cường+Anh(Thành Phố) – Trung+ Thiện(C.Lộc) B Đôi Nam VĐ
7 Liên + Hoa(Thành Phố) – Ngọc+Nhung(C.An)   Đôi Nữ VĐ
8 Thắng Trận 3 - Thắng Trận 4   Đơn Nam Trẻ
9 Thắng Trận 5 - Thắng Trận 6   Đơn Nam VĐ

Ngày

         Buổi

TT Bàn 1 Nội dung
Đội   - gặp -   Đội
24/8 Sáng 1 Thắng Trận 7 - Thắng Trận 8 Đơn Nam VĐ
2 Thắng Trận 3 - Thắng Trận 4 Đơn Nữ VĐ
3 BK1: 1A – 2B Đôi Nam VĐ
4 CK Đơn Nam Trẻ
5 CK Đôi Nam VĐ

 

 

Ngày

         Buổi

TT Bàn 2 Nội dung
Đội   - gặp -   Đội
24/8 Sáng 1 Thắng Trận 1 - Thắng Trận 2 Đơn Nữ VĐ
2 BK2: 1B – 2A Đôi Nam VĐ
3 CK Đơn Nữ Trẻ
4 CK Đơn Nữ VĐ
5 CK Đơn Nam VĐ

                                    BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ MÔN BÓNG BÀN

          

ĐỒNG ĐỘI NAM:

TT Đội 1 2 3 4 5 Điểm HS XH
1 Chi Lăng                
2 Hữu Lũng                
3 Thành Phố                
4 Cao Lộc                
5 Công An                

            

ĐỒNG ĐỘI NỮ:

TT Đội 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Chi Lăng              
2 Thành Phố              
3 Cao Lộc              
4 Công An              

ĐÔI NAM VÔ ĐỊCH::

Bảng A

TT Đội 1 2 3 Điểm HS XH
1 Tuấn + Kiên (Hữu Lũng)            
2 Lịch + Quang (Chi Lăng)            
3 Kiên + Hoan (Công An)            

Bảng B

TT Đội 1 2 3 Điểm HS XH
1 Oanh + Đàm (Lộc Bình)            
2 Cường + Anh (Thành Phố)            
3 Trung + Thiện (Cao Lộc)            

BK1: 1A – 2B: :......................................................................................................................

BK2: 1B – 2A: :......................................................................................................................

ĐỒNG GIẢI BA:....................................................................................................................

CHUNG KẾT:.........................................................................................................................

ĐÔI NỮ VÔ ĐỊCH:

TT Đội 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Lịch + Quang (Chi Lăng)              
2 Trung + Thiện (Cao Lộc)              
3 Cường + Anh (Thành Phố)              
4 Kiên + Hoan (Công An)              

ĐÔI NAM NỮ VÔ ĐỊCH:

TT Đội 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Thiện + Hảo (Cao Lộc)              
2 Thắng + Phương (Công An)              
3 Hợp + Hằng (Chi Lăng)              
4 Anh + Liên (Thành Phố)              

ĐƠN NỮ TRẺ:

Bảng A

TT Đội 1 2 3 Điểm HS XH
1 Chu Ngọc Khánh (Chi Lăng)            
2 Hoàng Thảo Anh (Thành Phố)            
3 Vy Ngọc Anh (Hữu Lũng)            

Bảng B

TT Đội 1 2 3 Điểm HS XH
1 Phạm Hoài Thư (Thành Phố)            
2 Đặng Dư Khánh Thuỳ (Cao Lộc)            
3 Đỗ Thanh Thảo (Chi Lăng)            

BK1: 1A – 2B: :......................................................................................................................

BK2: 1B – 2A: :......................................................................................................................

ĐỒNG GIẢI BA:....................................................................................................................

CHUNG KẾT:.........................................................................................................................

ĐÔI NAM TRẺ:

TT VĐV Đội 1 2 3 4 5 Điểm HS XH
1

Hà Đức Minh

Lê Minh Tú

Bắc Sơn                
2

Phạm Xuân Bình

Vũ Gia Huy

Thành Phố                
3

Vy Ngọc Tuấn

Trần Hoàng Hải

Hữu Lũng                
4

Lê Bảo Minh

Phạm Minh Long

Cao Lộc                
5

Tạ Gia Bảo

Hoàng Đức Duy

Chi Lăng                

            

ĐÔI NAM NỮ TRẺ:

TT VĐV Đội 1 2 3 4 Điểm HS XH
1

Đặng Hoàng Phúc Sơn

Phạm Hoài Thư

Thành Phố              
2

Bùi Chí Đỉnh

Chu Ngọc Khánh

Chi Lăng              
3

Vy Ngọc Tuấn

Vy Ngọc Anh

Hữu Lũng              
4

Vũ Đức Cường

Đặng Dư Khánh Thuỳ

Cao Lộc              

SƠ ĐỒ LOẠI TRỰC TIẾP BÓNG BÀN

          ĐON NAM VÔ ĐỊCH:

                               1 Cường(Thành Phố)

            2 Cường (Hữu Lũng)

 
   

 

            3 Đàm (Lộc Bình)

 
   

 

            4 Hoàng Thành Phố)

            5 Tuyền(Công An)

 

                                                            6 Kiên (Công An)

 

                                                            7 Hiếu (Hữu Lũng)

 
   

 

            8 Lịch (Chi Lăng)

 
   

 

            9 Oanh (Lộc Bình)

 
   

 

            10 Hợp (Chi Lăng)

 

            11 Thanh Trung (Cao Lộc)

 
   

 

                                                            12 Việt Trung(Cao Lộc)

 
   

 

ĐON NỮ VÔ ĐỊCH:

          1. Phước Hảo (Cao Lộc)

 

          2. Hằng (Chi Lăng)

 
   

 

          3. Phương (Công An)

 
   

 

          4. Minh Hảo (Cao Lộc)

 
   

 

          5. Giang (Thành Phố)

 

          6. Thu (Chi Lăng)

 
   

 

          7. Hoa (Thành Phố)

 
   

 

          8. Nhung (Công An)

          ĐON NAM TRẺ:

 

 

                                                1.Anh (Cao Lộc)

 
   

 

                                                2. Huy (Thành Phố)

          3. Tuấn (Hữu Lũng)

          4. Đỉnh (Chi Lăng)

 
   

 

                                                5. Sơn (Thành Phố)

 
   

 

                                                6. Hải (Hữu Lũng)

 
   

 

          7. Cường (Cao Lộc)

 
   

 

          8. Minh (Bắc Sơn)

 
   

 

                                                9. Bảo (Chi Lăng)

 

                                                10. Tú (Bắc Sơn)

LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN

Giải Cầu Lông, Bóng Bàn Thiếu niên, Nhi đồng Tỉnh Lạng Sơn năm 2019

* Thời gian: 24/7 – 26/7/2019          Sáng: 07h30’       Chiều: 14h00’      Tối: 19h00’

* Địa điểm: Nhà Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Lạng Sơn.

Ngày

           Buổi

TT Bàn 1 Nội dung
Đội   - gặp -   Đội
24/7 Sáng 1 Quý (H. Chi Lăng ) – Sơn (TP Lạng Sơn 2) Đơn Nam N1
2 Hà (H. Bắc Sơn) – Phong (H.Cao Lộc) Đơn Nam N1
3 Pháp (Tp Lạng Sơn 2) – Hải (Tp Lạng Sơn 1) Đơn Nam N1
4 Linh (H. Bắc Sơn ) – Trinh (H. Bắc Sơn) Đơn Nữ N1
5 Đức (H. Cao Lộc ) – Huy (Tp Lạng Sơn 2) Đơn Nam N2
6 Tuấn (TP Lạng Sơn 2) – Việt ( H. Chi Lăng) Đơn Nam N2
7 Hùng (H. Bắc Sơn )- Sơn ( TP Lạng Sơn 1) Đơn Nam N2
8 Bình ( TP Lạng Sơn 1) – Minh ( H. Bắc Sơn ) Đơn Nam N2
9 Tuấn + Huy (TP Lạng Sơn 2) – Anh +Đức ( H. Cao Lộc) Đôi Nam N2
10 Minh + Mạnh (H. Bắc Sơn ) – Bình +Sơn (TP Lạng Sơn 1) Đôi Nam N2
11 Luân ( H. Bắc Sơn )- Minh ( H. Cao Lộc ) Đơn Nam N3
12 Đạt ( TP Lạng Sơn 1) – Duy ( TP Lạng Sơn 2) Đơn Nam N3

Ngày

          Buổi

TT Bàn 1 Nội dung
Đội   - gặp -   Đội
24/7 Chiều 1 Khánh (H. Chi Lăng ) – Hiền (TP Lạng Sơn 2) Đơn Nữ N3
2 Ngọc ( H. Đình Lập) – Ngân ( Tp Lạng Sơn 1) Đơn Nữ N3
3 Thư ( TP Lạng Sơn 1) – Ly ( H. Bắc Sơn) Đơn Nữ N3
4 Hà + Huy ( H. Bắc Sơn ) – Phát + Sơn ( TP Lạng Sơn 2) Đôi Nam N1
5 Hải + Mạnh ( TP Lạng Sơn ) – Đăng + Anh (H. Cao Lộc) Đôi Nam N1
6 An ( TP lạng Sơn 1) – Linh ( H. Bắc Sơn) Đơn Nữ N1
7 Thắng Trận 1 – Mạnh (TP Lạng Sơn 1) Đơn Nam N1
8 Quốc ( H. Chi Lăng ) – Thắng Trận 2 Đơn Nam N1
9 Huy ( H. Bắc Sơn ) – Nam ( H. Cao Lộc ) Đơn Nam N1
10 Việt + Nam ( H. Chi Lăng ) – Bình + Sơn ( TP Lạng Sơn 1) Đôi Nam N2
11 Tuấn + Huy ( TP Lạng Sơn 2) –Minh + Mạnh ( H. Bắc Sơn) Đôi Nam N2
12 Thắng Trận 1- Hoàng ( H. Tràng Định) Đơn Nam N2

Ngày

           Buổi

TT Bàn 1 Nội dung
Đội   - gặp -   Đội
24/7 Tối 1 Anh (H. Cao Lộc ) – Thắng Trận 2 Đơn Nam N2
2 Thắng Trận 3 – Nam (H. Chi Lăng ) Đơn Nam N2
3 Tú ( H. Bắc Sơn ) – Cường ( Tp Lạng Sơn 1) Đơn Nam N3
4 Long ( H. Cao Lộc) – Bảo ( TP Lạng Sơn 2) Đơn Nam N3
5 Thư + Ngân ( TP Lạng Sơn 1) – Nhi + Khánh (H. Chi Lăng) Đôi Nữ N3
6 Bảo + Duy (TP Lạng Sơn 2) – Minh + Long ( H. Cao Lộc ) Đôi Nam N3
7 Tú +Luân ( H. Bắc Sơn ) – Cuờng + Đạt ( TP Lạng Sơn 1) Đôi Nam N3
8 Quôc + Quý (H. Chi Lăng ) – Đăng + Anh (H. Cao Lộc) Đôi Nam N1
9 Hà + Duy ( H. Bắc Sơn ) – Hải + Mạnh (TP Lạng Sơn 1) Đôi Nam N1
10 Trinh (H. Bắc Sơn ) – An ( TP Lạng Sơn 1) Đơn Nữ N1
11 Anh +Đức ( H. Cao Lộc ) – Minh + Mạnh (H. Bắc Sơn) Đôi Nam N2
12 Việt + Nam ( H. Chi Lăng ) – Tuấn + Huy (TP lạng Sơn 2) Đôi Nam N2

Ngày

           Buổi

TT Bàn 1 Nội dung
Đội   - gặp -   Đội
25/7 Sáng 1 Bảo + Duy (TP Lạng Sơn 2) – Cuờng + Đạt ( TP Lạng Sơn 1) Đôi Nam N3
2 Minh + Long (H. Cao Lộc )- Tú +Luân ( H. Bắc Sơn) Đôi Nam N3
3 Hiền + Linh (TP Lạng Sơn 2) – Thư + Ngân (TP Lạng Sơn 1) Đôi Nữ N3
4 Phát + Sơn (H .Chi Lăng) – Hải + Mạnh (TP Lạng Sơn 1) Đôi Nam N1
5 Quốc + Quý (H. Chi Lăng ) – Hà + Huy (H. Bắc Sơn) Đôi Nam N1
6 Bình + Sơn (TP Lạng Sơn 1) – Tuấn + Huy ( TP Lạng Sơn 2) Đôi Nam N2
7 Anh + Đức (H. Cao Lộc ) – Việt + Nam (H. Chi Lăng ) Đôi Nam N2
8 Đăng + Anh (H. Cao Lộc ) – Hà + Huy ( H. Bắc Sơn ) Đôi Nam N1
9 Minh + Mạnh ( H. Bắc Sơn ) – Việt + Nam ( H. Chi Lăng ) Đôi Nam N2
10 Phát + Sơn (TP Lạng Sơn 2) – Quốc + Huy (H. Chi Lăng ) Đôi Nam N1
11 Bình + Sơn (TP Lạng Sơn 1) – Anh + Đức ( H. Cao Lộc ) Đôi Nam N2
12 Nhi + Khánh ( H. Chi Lăng ) – Hiền + Linh ( TP Lạng Sơn 2) Đôi Nữ N3

Ngày

           Buổi

TT Bàn 1 Nội dung
Đội   - gặp -   Đội
25/7 Tối 1 Anh + Ngân (TP Lạng Sơn 2) – Lan + Thảo ( H. Chi Lăng ) Đôi Nữ N2
2 Hải + Mạnh (TP Lạng Sơn 1)- Quốc + Quý ( H. Chi Lăng) Đôi Nam N1
3 Anh + An (TP Lạng Sơn 1) – Anh + Ngân (TP Lạng Sơn 2) Đôi Nữ N2
4 Đăng + Anh ( H. Cao Lộc ) – Phát +Sơn (TP Lạng Sơn 2) Đôi Nam N1
5 Lan + Thảo ( H. Chi Lăng ) – Anh + An (TP Lạng Sơn 1) Đôi Nữ N2
6 Bảo + Duy (TP Lạng Sơn 2) – Tú + Luân ( H. Bắc Sơn ) Đôi Nam N3
7 Cường + Đạt (TP lạng Sơn 1) – Minh + Long (H. Cao Lộc ) Đôi Nam N3
8 Ngân (TP Lạng Sơn 2) – Anh (TP Lạng Sơn 1) Đơn Nữ N2
9 Anh (TP Lạng Sơn 2) – Nhi ( H. Chi Lăng ) Đơn Nữ N2
10 Thắng Trận 3 – Thắng Trận 4 Đơn Nam N1
11 Thắng Trận 5 – Thắng Trận 6 Đơn Nam N1
12 Linh (TP Lạng Sơn 2) – Thắng Trận 1 Đơn Nữ N3

Ngày

           Buổi

TT Bàn 1 Nội dung
Đội   - gặp -   Đội
26/7 Sáng 1 Thắng Trận 2 – Thắng Trận 3 Đơn Nữ N3
2 Thắng Trận 1 – Thắng Trận 2 Đơn Nam N3
3 Thắng Trận 3 – Thắng Trận 4 Đơn Nam N3
4 Thắng Trận 4 – Thắng Trận 5 Đơn Nam N2
5 Thắng Trận 6 – Thắng Trận 7 Đơn Nam N2
6 Thuý (H. Cao Lộc ) – Thắng Trận 1 Đơn Nữ N2
7 Thắng Trận 2 – An ( TP Lạng Sơn 1) Đơn Nữ N2
8 CK: Đơn Nam N1
9 CK : Đơn Nam N2
10 Ck : Đơn Nữ N2
11 Ck: Đơn Nữ N3
12 CK : Đơn Nam N3

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ MÔN BÓNG BÀN

ĐƠN NỮ NHÓM 1:

TT Đội 1 2 3 Điểm HS XH
1 Linh (Huyện Bắc Sơn)            
2 Trinh (Huyện Bắc Sơn )            
3 An (Thành Phố Lạng Sơn 1)            

ĐÔI NAM NHÓM 1:

TT Đội 1 2 3 4 5 Điểm HS XH
1 Hà + Huy (Huyện Bắc Sơn)                
2 Hải + Mạnh (TP Lạng Sơn 1)                
3 Đăng + Anh (Huyện Cao Lộc)                
4 Phát + Sơn (TP Lạng Sơn 2)                
5 Quốc + Quý (Huyện Chi Lăng)                

          ĐÔI NAM NHÓM 2:

TT Đội 1 2 3 4 5 Điểm HS XH
1 Tuấn + Huy (TP Lạng Sơn 2)                
2 Minh + Mạnh (Huyện Bắc Sơn)                
3 Bình + Sơn (TP Lạng Sơn 1)                
4 Anh + Đức (Huyện Cao Lộc)                
5 Việt + Nam (Huyện Chi Lăng)                

ĐÔI NỮ NHÓM 2:

TT Đội 1 2 3 Điểm HS XH
1 Anh + Ngân (TP Lạng Sơn 2)            
2 Lan + Thảo (Huyện Chi Lăng)            
3 Anh + An (TP Lạng Sơn 1)            

ĐÔI NAM NHÓM 3:

TT Đội 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Bảo + Duy (TP Lạng Sơn 2)              
2 Tú +Luân (Huyện Bắc sơn)              
3 Cường + Đạt (TP lạng Sơn 1)              
4 Minh + Long (Huyện Cao lộc)              

ĐÔI NỮ NHÓM 3:

TT Đội 1 2 3 Điểm HS XH
1 Thư + Ngân (TP Lạng Sơn 1)            
2 Nhi + Khánh (Huyện Chi Lăng)            
3 Hiền + Linh (TP Lạng Sơn 2)            

SO ĐỒ LOẠI TRỰC TIẾP BÓNG BÀN

ĐƠN NAM NHÓM 1

                                                1.Phát (TP lạng Sơn 2)

 
   

 

                                                2.Hải (TP lạng Sơn 1)

          3.Quý (H. Chi Lăng)

          4.Sơn (TP Lạng Sơn 2)

 
   

 

                                                5.Mạnh (TP Lạng Sơn 1)

 
   

 

                                                6.Quốc (H. Chi Lăng)

 
   

 

          7.Hà (H. Bắc Sơn)

 
   

 

          8.Phong (H. Cao Lộc)

 
   

 

                                                9.Huy (H. Bắc Sơn)

 

                                                10.Nam (H. Cao Lộc)

ĐƠN NAM NHÓM 2:

                                                1.Bình (TP Lạng Sơn 1)

 
   

 

                                                2.Minh (H. Bắc Sơn)

          3.Đức (H. Cao Lộc)

 
   

 

          4.Huy (TP Lạng Sơn 2)

 
   

 

                                                5. Hoàng (H. Tràng Định)

       
   
 
     

 

                                                6.Anh (H. Cao lộc)

 
   

 

          7.Tuấn (TP Lạng Sơn 2)

 
   

 

          8.Việt (H. Chi Lăng )

 
   

 

          9.Hùng (H. Bắc Sơn)

          10.Sơn (TP Lạng Sơn 1)

 
   

 

                                                11.Nam (H. Chi lăng)

ĐƠN NỮ NHÓM 2:

                                                1.Thuỳ (H. Cao Lộc)

       
   
 
     

 

          2.Ngân (TP Lạng Sơn 2)

 

          3.Anh (TP Lạng Sơn 1)

          4.Anh (TP Lạng Sơn 2)

          5.Nhi (H. Chi Lăng)

 
   

 

                                                6.An (TP Lạng Sơn 1)

ĐƠN NAM NHÓM 3:

          1.Luân (H. Bắc Sơn)

 

          2.Minh (H. Cao Lộc)

 
   

 

          3.Đạt (TP Lạng Sơn 1)

 
   

 

          4.Duy (TP Lạng Sơn2)

 
   

 

          5.Tú ( H. Bắc Sơn)

 

          6.Cường (TP Lạng Sơn1)

 
   

 

          7.Long (H. Cao Lộc)

 
   

 

          8.Bảo (TP Lạng Sơn 2)

ĐƠN NỮ NHÓM 3:

                                                1.Linh (TP Lạng Sơn2)

 

          2.Khánh (H. Chi Lăng)

 
   

 

          3.Hiền (TP Lạng Sơn2)

 
   

 

          4.Ngọc (H. Đình Lập)

 

          5.Ngân (TP Lạng Sơn 1)

 
   

 

          6.Thư (TP Lạng Sơn 1)

          7.Ly (H. Bắc Sơn)

 

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG

Giải Cầu Lông, Bóng Bàn Thiếu niên, Nhi đồng Tỉnh Lạng Sơn năm 2019

 

* Thời gian: 24/7 – 26/7/2019          Sáng: 07h30’       Chiều: 14h00’      Tối: 19h00’

* Địa điểm: Nhà Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Lạng Sơn.

Ngày

           Buổi

TT Sân 1 Nội dung
Đội   - gặp -   Đội
24/7 Sáng 1 Khánh (H. Hữu Lũng) – Dũng (H. Đình Lập) Đơn Nam N1
2 Đăng ( H.Tràng Định) – Nhân (TP Lạng Sơn 2) Đơn Nam N1
3 Minh (H. Hữu Lũng 1) – Phúc (H. Chi Lăng ) Đơn Nam N1
4 Đức (H. Văn Quan) – Thắng (H. Tràng Định) Đơn Nam N1
5 Hưng ( H. Văn Quan ) – Dương (TP Lạng sơn 1) Đơn Nam N1
6 Quân (H. Lộc Bình)- Lộc (TP Lạng Sơn 1) Đơn Nam N1

Ngày

           Buổi

TT Sân 2 Nội dung
Đội   - gặp -   Đội
24/7 Sáng 1 Phúc ( H.Đình Lập) – Toàn (H. Văn Quan) Đơn Nam N2
2 Anh ( H. Chi Lăng ) – Đức ( TP Lạng Sơn 2) Đơn Nam N2
3 Thượng (H. Chi Lăng ) – Khánh ( H. Hữu Lũng 2) Đơn Nam N2
4 Lâm (h. Văn Quan ) – Dũng (TP Lạng Sơn 1) Đơn Nam N2
5 Loan ( H. Văn Quan ) – Ngọc ( H. Lộc Bình) Đơn Nữ N2
6 Trang (H. Hữu Lũng 1) – Quỳnh (H. Chi Lăng ) Đơn Nữ N2

Ngày

           Buổi

TT Sân 3 Nội dung
Đội   - gặp -   Đội
24/7 Sáng 1 Anh (TP Lạng Sơn 2) – Nam (H. Hữu Lũng 1) Đơn Nam N3
2 Vinh ( H. Hữu Lũng 2) – Bảo ( H. Văn Quan ) Đơn Nam N3
3 Nguyên ( H. Hữu Lũng 2) – Trường ( H. Văn Lãng) Đơn Nam N3
4 Dương ( H. Đình Lập) – Tấn ( H. Lộc Bình) Đơn Nam N3
5 Anh ( H. Hữu Lũng 1) – Đức ( TP Lạng Sơn 1) Đơn Nam N3
6 Hiếu ( Tp Lạng Sơn 2) – Hưng ( H. Văn Lãng) Đơn Nam N3

Ngày

           Buổi

TT Sân 1 Bảng Nội dung
Đội   - gặp -   Đội
24/7 Chiều 1 Linh (TP Lạng Sơn 1) – Thảo (H.Hữu Lũng 1) A Đơn Nữ N1
2 Ánh (H.Hữu lũng 1) –Yến (TP Lạng Sơn 1) B Đơn Nữ N1
3 Anh ( H. Chi Lăng ) – Nhung (H. Tràng Định) C Đơn Nữ N1
4 Khánh + Hưng(H.Lũng 1)- Dương +Nhân (TPLS2) A Đôi Nam N1
5 Dương+Lộc (TP LS1) – Đức +Hưng(H. Văn Quan) B Đôi Nam N1
6 Vân (H. Đình Lập) –Linh (TP Lạng Sơn1) A Đơn Nữ N1
7 Thư (H. Văn Lãng) – Anh (H. Hữu Lũng1) B Đơn Nữ N1

Ngày

           Buổi

TT Sân 2 Bảng Nội dung
Đội   - gặp -   Đội
24/7 Chiều 1 Thắng Trận 1 – Duy (H. Đình Lập)   Đơn Nam N2
2 Thắng Trận 2- Trung (H. Hữu lũng)   Đơn Nam N2
3 Thắng Trận 3 – Huy (TP Lạng Sơn 2)   Đơn Nam N2
4 Linh +Yến (TPLS2) –Ngọc +Phương(H.Lộc Bình) A Đôi Nữ N2
5 Loan+Anh (H.Văn Quan) –Hoài+Quỳnh(H.Chi Lăng) B Đôi Nữ N2
6 Trung +Duy(Hữu Lũng 1) –Huy +Đức(TPLS2) A Đôi Nam N2
7 Thành +An (H.Chi Lăng) – Dũng +Anh (TPLS1) B Đôi Nam N2

Ngày

           Buổi

TT Sân 3 Bảng Nội dung
Đội   - gặp -   Đội
24/7 Chiều 1 Thắng Trận 1- Đạt (H. Lộc Bình)   Đơn Nam N3
2 Thịnh (H.Văn Quan ) – Khải TP Lạng Sơn 1)   Đơn Nam N3
3 Anh +Khang(H. Cao Lộc) –Thịnh+ Bảo(H.Văn Quan) A Đôi NamN3
4 Nguyên +Vinh (H.Lũng 2)- Khải +Hoàng(TPLS1) A Đôi NamN3
5 Tấn +Đạt(H.Lộc Bình)- Anh +Hiếu(TPLS2) B Đôi NamN3
6 Anh +Nam (H.Lũng 1)- Hưng +Vũ(H.Văn Lãng) B Đôi NamN3
7 Anh + Huyền(TPLS2)-Quyên +Ngân (TPLS2)   Đôi Nữ N3

Ngày

           Buổi

TT Sân 1 Bảng Nội dung
Đội   - gặp -   Đội
24/7 Tối 1 Thắng +Đăng (Tràng Định) – Khánh +Hưng(H.lũng1) A Đôi NamN1
2 Đạt + Quân(H.Lộc Bình) – Dương + Lộc(TPLS1) B Đôi NamN1
3 Anh (Lộc Bình) – Anh (H. chi Lăng) C Đơn Nữ N1
4 Đạt (H. Lộc Bình)- Thắng Trận 1   Đơn NamN1
5 Thắng Trận 2- Thắng Trận 3   Đơn NamN1
6 Thắng Trận 4- Thắng Trận 5   Đơn NamN1
7 Thắng Trận 6- Dương (TPLS2)   Đơn NamN1

Ngày

           Buổi

TT Sân 2 Bảng Nội dung
Đội   - gặp -   Đội
24/7 Tối 1 Thắng Trận 4- Duy (Hữu Lũng 1)   Đơn NamN2
2 Phượng (H.Lộc Bình) –Hoài (H. Chi Lăng)   Đơn NữN2
3 Lâm +Phú (H. Văn Quan) –Trung +Duy(H.Lũng1) A Đôi Nam N2
4 Huyền (TPLS1) –Thắng Trận 1   Đơn NữN2
5 Duyên +Nhung (Tràng Định) –Linh +Luyến (TPLS2) A Đôi Nữ N2
6 Thư +Hà (TPLS1) – Loan+Anh (H.Văn Quan) B Đôi Nữ N2
7 Huy +Đức (TPLS2) – Lâm +Phúc(H.Văn Quan) A Đôi NamN2

Ngày

           Buổi

TT Sân 3 Bảng Nội dung
Đội   - gặp -   Đội
24/7 Tối 1 Anh +Khang (H.Cao Lộc) – Khải +Hoàng(TPLS1) A Đôi NanN3
2 Thịnh +Bảo( H. Văn Quan) –Nguyên +Vinh(H.Lũng2) A Đôi NanN3
3 Tấn+Đạt (H.Lộc Bình) –Hưng +Vũ(H. Văn Lãng) B Đôi NanN3
4 Anh +Hiếu (TPLS2) – Anh +Nam (H.Lũng1) B Đôi NanN3
5 Thu + Đông (H. Lộc Bình) – Anh +Huyền (TPLS1)   Đôi Nữ N3
6 Thắng Trận 2- Thắng Trận 3   Đơn NamN3
7 Thắng Trận 4- Thắng Trận 5   Đơn NamN3

Ngày

           Buổi

TT Sân 1 Bảng Nội dung
Đội   - gặp -   Đội
25/7 Sáng 1 Duơng +Nhân(TPLS2) –Thắng +Đăng (H.Tràng Định) A Đôi NamN1
2 Đức +Hưng (H.Văn Quan) – Đạt +Quân (H.LộcBình) B Đôi NamN1
3 Thảo (Hữu Lũng1)- Vân (H.Đình Lập) A Đơn NữN1
4 Yến(TPLS1) – Thư(H.Văn Lãng) B Đơn NữN1
5 Nhung (H.Tràng Định) – Anh (H.Lộc Bình) C Đơn NữN1
6 Thắng Trận 7- Thắng Trận 8   Đơn NamN1
7 Thắng Trận 9- Thắng Trận 10   Đơn NamN1

Ngày

           Buổi

TT Sân 2 Bảng Nội dung
Đội   - gặp -   Đội
25/7 Sáng 1 Ngọc +Phương(H.Lộc Bình)- Duyên +Nhung(Tr.Định) A Đôi Nữ N2
2 Hoài +Quỳnh (Chi Lăng ) –Thư + Hà (TPLS1) B Đôi Nữ N2
3 Dũng +Anh (TPLS1) –Phúc +Duy (H.Đình Lập) B Đôi NamN2
4 Anh (H. Văn Quan) – Duyên (H. Tràng Định)   Đơn Nữ N2
5 Thu (H.Lộc Bình) – Đông (H.Lộc Bình)   Đơn NữN3
6 Anh +khang(H.Cao Lộc) –Nguyên +Vinh(H.Lũng 2) A Đôi NamN3
7 Tuấn +Đạt (H.Lộc Bình) – Anh +Nam (H.Lũng1) B Đôi NamN3

Ngày

           Buổi

TT Sân 3 Bảng Nội dung
Đội   - gặp -   Đội
25/7 Sáng 1 Anh (TPLS1) – Tú (Hữu Lũng 1)   Đơn NữN3
2 Khải +Hoàng(TPLS1) –Thịnh+Bảo (H.Văn Quan) A Đôi NamN3
3 Hưng +Vũ (H.Văn Lãng)- Anh +Hiếu (TPLS2) B Đôi Nam N3
4 Quyên+Ngân (TPLS2) – Thu +Đông(H.Lộc Bình)   Đôi Nữ N3
5 Thắng Trận 6- Thắng Trận 7   Đơn NamN3
6 Thu (Lộc Bình) –Tú (Hữu Lũng1)   Đơn NữN3
7 Đông (H.Lộc Bình) –Anh (TPLS1)   Đơn NữN3

Ngày

           Buổi

TT Sân 1 Bảng Nội dung
Đội   - gặp -   Đội
25/7 Tối 1 Thu(Lộc Bình) –Anh (TPLS1)   Đơn NữN3
2 BK1:1A- 2B   Đôi NamN1
3                                BK2: Bốc Thăm   Đơn NữN1
4 BK1:1A- 2B   Đôi NữN2
5 BK2:1B- 2A   Đôi NamN2
6 Thắng Trận 5- Thắng Trận 6   Đơn NamN2
7 BK2:1B- 2A   Đôi Nam N3

Ngày

          Buổi

TT Sân 2 Bảng Nội dung
Đội   - gặp -   Đội
25/7 Tối 1 Tú (Hữu Lũng 1) – Đông (H.Lộc Bình)   Đơn Nữ N3
2 BK2:1B- 2A   Đôi NamN1
3 Thắng Trận 7- Thắng Trận 8   Đơn NamN1
4 BK2;1B-2A   Đôi Nữ N2
5 Thắng Trận 2- Thắng Trận 3   Đơn Nữ N2
6 Thắng Trận 7- Thắng Trận 8   Đơn NamN2
7                    Thắng Trận 8- Thắng Trận 9   Đơn NamN3

Ngày

           Buổi

TT Sân 3 Bảng Nội dung
Đội   - gặp -   Đội
25/7 Tối 1 Phúc + Duy(H. Đình Lập) –Thành +Anh(H.Chi Lăng) B Đôi Nam N2
2 BK1: Bốc Thăm   Đơn NữN1
3 Thắng Trận 9- Thắng Trận 10   Đơn NamN1
4 BK1:1A- 2B   Đôi NamN2
5 Thắng Trận 4- Thắng Trận 5   Đơn NữN2
6 BK1:1A- 2B   Đôi NamN3
7                      Thắng Trận 10- Thắng Trận 11   Đơn NamN3

Ngày

            Buổi

TT Sân 1 Nội dung
Đội   - gặp -   Đội
26/7 Sáng 1 Ck; Đôi Nam N1
2 CK; Đôi Nữ N2
3 Ck: Đơn Nam N2

Ngày

           Buổi

TT Sân 2 Nội dung
Đội   - gặp -   Đội
26/7 Sáng 1 CK; Đơn NữN1
2 Ck; Đôi Nam N2
3 Ck: Đôi Nam N3

Ngày

           Buổi

TT Sân 3 Nội dung
Đội   - gặp -   Đội
26/7 Sáng 1 CK; Đơn NamN1
2 Ck; Đôi Nữ N2
3 Ck; Đơn Nam N3

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ MÔN CẦU LÔNG

           ĐƠN NỮ NHÓM 1:

Bảng A

TT Đội 1 2 3 Điểm HS XH
1 Linh (TP Lạng Sơn 1)            
2 Thảo (H. Hữu Lũng 1)            
3 Vân (H. Đình Lập)            

 

Bảng B

TT Đội 1 2 3 Điểm HS XH
1 Ánh (H. Hữu Lũng 1)            
2 Yến (TP Lạng Sơn 1)            
3 Thư (H. Văn Lãng)            

         Bảng C

TT Đội 1 2 3 Điểm HS XH
1 Anh (H. Chi Lăng)            
2 Nhung (H. Tràng Định)            
3 Anh (H. Lộc Bình)            

                   (Lấy nhất của 03 bẳng A,B,C và nhì cao điểm của 03 bảng A,B,C)                                    

BK1: Bốc thăm

BK2: Bốc thăm

ĐỒNG GIẢI BA:......................................................................................................................

CHUNG KẾT:.........................................................................................................................

 

ĐÔI NAM NHÓM 1:

Bảng A

TT Đội 1 2 3 Điểm HS XH
1 Khánh + Hưng(H. Hữu Lũng 1)            
2 Dương + Nhân (TP Lạng Sơn 2)            
3 Thắng + Đăng (H. Tràng Định)            

             BảngB

TT Đội 1 2 3 Điểm HS XH
1 Dương + Lộc (TP Lạng Sơn 1)            
2 Đức + Hưng (H. Văn Quan)            
3 Đạt + Quân (H. Lộc Bình)            

 

BK1: 1A – 2B

BK2: 1B – 2 A

ĐỒNG GIẢI BA:......................................................................................................................

CHUNG KẾT:.........................................................................................................................

 

ĐÔI NAM NHÓM 2:

Bảng A

TT Đội 1 2 3 Điểm HS XH
1 Trung + Duy( H. Hữu Lũng 1)            
2 Huy + Đức ( TP Lạng Sơn 2)            
3 Lâm + Phú (H. Văn Quan)            

 

Bảng B

TT Đội 1 2 3 Điểm HS XH
1 Thành + Anh (H. Chi Lăng)            
2 Dũng + Anh (TP Lạng Sơn 1)            
3 Phúc + Duy (H. Đình Lập)            

 

BK1: 1A – 2B

BK2: 1B – 2 A

ĐỒNG GIẢI BA:......................................................................................................................

CHUNG KẾT:.........................................................................................................................

 

 

ĐÔI NỮ NHÓM 2:

Bảng A

TT Đội 1 2 3 Điểm HS XH
1 Linh + Yến (TP Lạng Sơn 2)            
2 Ngọc + Phương (H. Lộc Bình)            
3 Duyên + Nhung (H. Tràng Định)            

 

Bảng B

TT Đội 1 2 3 Điểm HS XH
1 Loan + Anh (H. Văn Quan)            
2 Hoài + Quỳnh (H. Chi Lăng)            
3 Thư + Hà (TP Lạng Sơn 1)            

 

BK1: 1A – 2B

BK2: 1B – 2 A

ĐỒNG GIẢI BA:......................................................................................................................

CHUNG KẾT:.........................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

ĐƠN NỮ NHÓM 3:

 

TT Đội 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Thu (H. Lộc Bình)              
2 Anh (TP Lạng Sơn 1)              
3 Tú (H. Hữu Lũng 1)              
4 Đông (H. Lộc Bình)              

ĐÔI NAM NHÓM 3:

Bảng A

TT Đội 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Anh + Khang (H. Cao Lộc)              
2 Nguyên + Vinh (H. Hữu Lũng 2)              
3 Khải + Hoàng (TP Lạng Sơn 1)              
4 Thịnh + Bảo (H. Văn Quan)              

Bảng B

TT Đội 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Tấn + Đạt (H. Lộc Bình)              
2 Anh + Nam (H. Hữu Lũng 1)              
3 Hưng + Vũ (H. Văn Lãng)              
4 Anh + Hiếu (TP Lạng Sơn 2)              

BK1: 1A – 2B

BK2: 1B – 2 A

ĐỒNG GIẢI BA:......................................................................................................................

CHUNG KẾT:.........................................................................................................................

ĐÔI NỮ NHÓM 3:

 

TT Đội 1 2 3 Điểm HS XH
1 Anh + Huyền (TP Lạng Sơn 1)            
2 Quyên + Ngân (TP Lạng Sơn 2)            
3 Thu + Đông (H. Lộc Bình)            

 

 

 

 

 

 

SƠ ĐỒ LOẠI TRỰC TIẾP CẦU LÔNG

 

ĐƠN NAM NHÓM 1:

                                                1.Đạt ( H. Lộc Bình )

          2.Khánh ( H. Hữu Lũng 1)                                   07

 
   

 

                                                 01

          3.Dũng (H. Đình Lập)

                                                                                                            11

          4.Đăng (H. Tràng Định)

                                               02

          5.Nhân (TP Lạng Sơn 2)

 
   

 

                                                                                      08

          6.Minh (H.Hữu Lũng 1)

 

                                                 03

          7.Phúc (H.Chi Lăng )

                                                                                                                              13

          8.Đức (H. Văn Quan)

 
   

 

                                                 04

          9.Thắng (H. Tràng Định)

                                                                                       09

          10.Hưng (H. Văn Quan)

 
   

 

                                                05

          11.Dương (TP Lạng Sơn 1)

                                                                                                             12

          12.Quân (H. Lộc Bình)

 

                                               06

          13.Lộc (TP Lạng Sơn 1)

                                                                                         10

                                                14.Dương (TP Lạng Sơn2)

 
   

 

ĐƠN NAM NHÓM 2:

                                                1.Duy (H. Đình Lập)

          2.Phúc (H. Đình Lập)                                          05

 
   

 

                                               01

          3.Toàn (H. Văn Quan)

                                                                                                             09

          4.Anh (H. Chi Lăng)

                                                02

          5.Đức (TP Lạng Sơn 2)

 
   

 

                                                                                         06

                                                6.Trung ( H. Hữu Lũng 1)

                                                                                                                                11

                                                7.Huy ( TP Lạng Sơn 2)

 
   

 

          8.Thượng (H. Chi Lăng)                                         07

 
   

 

                                                 03

          9.Khánh (H. Chi Lăng)

                                                                                                              10

          10.Lâm (H. Văn Quan)

 

                                                 04

          11.Dũng (TP Lạng Sơn 1)

                                                                                        08

                                                12.Duy (H. Hữu Lũng 1)

 
   

 

ĐƠN NỮ NHÓM 2:

 

                                                1.Loan (H. Văn Quan)

                                                                                       02

                                                2.Ngọc (H. Lộc Bình)

                                                                                                                06

                                                3.Trang (H. Hữu Lũng1)

                                                                                       03

                                                4.Quỳnh (H. Chi Lăng)

                                                                                                                              

                                                5.Huyền (TP Lạng Sơn 1)                                   08            

 
   

 

          6.Phương (H. Lộc Bình)                                      04

                                               01

          7.Hoài (H. Chi Lăng )

                                                                                                                 07

                                                8.Anh (H. Văn Quan)

                                                                                      05

                                                9.Duyên (H. Tràng Định)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐƠN NAM NHÓM 3:

                                                1.Đạt (H. Lộc Bình)

          2.Anh (TP Lạng Sơn 2)                                    08

 
   

 

                                              01

          3.Nam (H. Hữu Lũng 1)

                                                                                                       12

          4.Vinh (H.Hữu Lũng 2)

                                              02

          5.Bảo (H. Văn Quan)

                                                                                    09

          6.Nguyên (H.Hữu Lũng2)

 

                                             03

          7.Trường (H.Văn Lãng)

                                                                                                                      14

          8.Dương (H. Đình Lập)

 
   

 

                                            04

          9.Tấn (H. Lộc Bình)

 
   

 

          10.Anh (H. Hữu Lũng1)                                          10

 
   

 

                                              05

          11.Đức (TP Lạng Sơn 1)

                                                                                                     13

          12.Hiếu (TP Lạng Sơn2)

 

                                            06

          13.Hưng (H. Văn Lãng)

                                                                                 11

          14.Thịnh (H.Văn Quan)

 
   

 

                                               07

          15.Khải (TP Lạng Sơn 1)

 

 

*Thời gian: từ ngày 05/7 - 0/7/2019   Sáng: từ 7h30     Chiều: Từ 14h00          Tối: 19h30

*Địa điểm: Nhà Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Lạng Sơn.

Ngày

              Buổi

TT Sân 1 Bảng Nội dung
VĐV   -   gặp -   VĐV
5/7 Chiều 1 Tiến + Cương (C.Lăng) – Hoàng + Linh (C.Lộc) A Đôi Nam N1
2 Hưng + Đức (Huy Sport) – Tường + Hiếu(Đoàn Kết) D Đôi Nam N1
3 Thành + Thuỷ(Đình Lập)- Dương + Tuyên(Lộc Bình) B Đôi NN N1
4 Bình + Bằng(LĐ CL HN) – Thiện + Thìn(Huy Sport) A Đôi Nam N3
5 Nguyên + Thuận(Lai Châu) – Thắng + Nhung(Sơn La) C Đôi Nam N3
6 Oanh + Thạch(Lộc Bình)- Toán + Ngọc(Bắc Giang) H Đôi Nam N3
7 Hiệp + Tâm(H.Lũng) – Tuấn + Hồng(17/10) A Đôi NN N3

Ngày

               Buổi

TT Sân 2 Bảng Nội dung
VĐV   -   gặp -   VĐV
5/7 Chiều 1 Hiệp +Thịnh(2/9) – Tùng +Dũng(Nguyễn Du) B Đôi Nam N1
2 Sơn + Nam(Đồng Đăng) – Anh + Giang(Ba Sao) E Đôi Nam N1
3 Thơm + Tú(Campodia) – Ly + Duy(Ba Sao) C Đôi NN N1
4 Đoan + Hương(CHQS C.Lộc)- Bình + Chung(Đ.Kết) A Đôi Nam N3
5 Cường + Cương(Đ.Kết) – Vũ + Tân(Xứ Lạng) D Đôi Nam N3
6 Hà + Thắng(Thăng Long) – Trung + Quý(Chi Lăng) H Đôi Nam N3
7 Việt + Hằng(Chương Mỹ)- Hoà +Lành(2/9) A Đôi NN N3

Ngày

              Buổi

TT Sân 3 Bảng Nội dung
VĐV   -   gặp -   VĐV
5/7 Chiều 1 Hưng + Thuý(Lai Châu)- Thịnh + Trúc(C. An) C Đôi NN N3
2 Tú+Cúc(Thống Nhất) – Thanh + Dung(Đoàn Kết) B Đôi NN N3
3 Đạt + Hà(Đồng Đăng) – Hiền + Thiết(Ba Sao) A Đôi NN N1
4 Thương + Tuấn(C.Lộc) – Đoàn + Tú (AIA) B Đôi Nam N3
5 Minh +Trọng(Bình Minh HN) – Hối + Khang(H.Lũng) E Đôi Nam N3
6 Thảo + Dương(Campodia) – Hiền + Thảo(Lai Châu) A Đôi NN N1
7 Việt + Vũ (Xứ Lạng) – Chamara + Kosan(Campodia) C Đôi Nam N1

Ngày

               Buổi

TT Sân 1 Bảng Nội dung
VĐV   -   gặp -   VĐV
5/7 Tối 1 Dương + Quyền(Huy Sport)–Hầu + Thắng(Nguyễn Du) A Đôi Nam N2
2 Hà +Tình(Khối 8 LS)- Thắng + Kiên(Hà Nội) C Đôi Nam N2
3 Hằng + Tùng(Bình Minh)-Long + Thuỳ(Đoàn Kết) A Đôi NN N2
4 Thanh + Thịnh(C. An)-Liên + Hưng(Thăng Long) D Đôi NN N2
5 Dịu + Lợi(Quảng Ninh)- Phẩm + Bộ(Ba Sao) C Đôi Nam N4
6 Học + Tùng(Nguyễn Du)- Việt + Vũ(Xứ Lạng) C Đôi Nam N1
7 Thảo + Dương(Campodia) - Hiền + Thiết(Ba Sao) A Đôi NN N1

Ngày

               Buổi

TT Sân 2 Bảng Nội dung
VĐV   -   gặp -   VĐV
5/7 Tối 1 Luân + Xanh(Ninh Bình) – Tuấn + Thạch(Chương Mỹ) A Đôi Nam N2
2 Dưỡng+ Thắng(Tam Thanh)–Giảng+ Hùng(Bắc Giang) D Đôi Nam N2
3 Anh + Hải(Ba Sao)-Đượm + Hải(Điện Biên) B Đôi NN N2
4 Tư + Lĩnh(Phú Xuyên)- Thành + Dậu(Tuyên Quang) A Đôi Nam N4
5 Hiếu + Anh(Đoàn Kết)- Tiến + Cương(Chi Lăng) A Đôi Nam N1
6 Long +Giang(2/9)- Hưng + Đức(Huy Sport) D Đôi Nam N1
7 Hiền + Thảo(Lai Châu)- Đạt + Hà(Đồng Đăng) B Đôi NN N1

Ngày

               Buổi

TT Sân 3 Bảng Nội dung
VĐV   -   gặp -   VĐV
5/7 Tối 1 Tính +Ninh(Công Thương)–Phương+ Tuấn(Minh Nga) B Đôi Nam N2
2 Hiệp+Mạnh(Công Thương)-Giang + Quang(Campodia) D Đôi Nam N2
3 Hiển + Hoài(Thống Nhất)-Dương + Thuý(Xứ Lạng) C Đôi NN N2
4 Ba + Hùng(AIA LS)- Chính + Mẫn(Xứ Lạng) B Đôi Nam N4
5 Nghĩa + Sơn(Sơn La)- Hiệp + Thịnh(2/9) B Đôi Nam N1
6 Dương + Tú(Campodia) - Sơn + Nam(Đồng Đăng) E Đôi Nam N1
7 Hiền + Chamara(Camporia)- Thành + Thuỷ(Đ. Lập) C Đôi NN N1

Ngày

               Buổi

TT Sân 1 Bảng Nội dung
VĐV   -   gặp -   VĐV
6/7 Sáng 1 Hoàng + Linh(Cao Lộc)- Hiếu + Anh(Đoàn Kết) A Đôi Nam N1
2 Tường + Hiếu(Đoàn Kết)- Long + Giang(2/9) D Đôi Nam N1
3 Hiền + Thiết(Ba Sao) – Hiền + Thảo(Lai Châu) A Đôi NN N1
4 Hậu + Thắng(Nguyễn Du)- Luân + Xanh(Ninh Bình) A Đôi Nam N2
5 Dưỡng+Thắng(Tam Thanh)-Giang +Quang(Campodia) D Đôi Nam N2
6 Duy + Hồng(Huy Sport)- Anh + Hải(Ba Sao) B Đôi NN N2
7 Công +Thuỷ(Tân Yên)- Tư + Lĩnh(Phú Xuyên) A Đôi Nam N4

Ngày

               Buổi

TT Sân 2 Bảng Nội dung
VĐV   -   gặp -   VĐV
6/7 Sáng 1 Tùng + Dũng(Nguyễn Du)- Nghĩa + Sơn(Son La) B Đôi Nam N1
2 Anh + Giang(Ba Sao)- Dương + Tú(Campodia) E Đôi Nam N1
3 Lâm + Phượng(C. Lộc)- Ly + Duy(Ba Sao) C Đôi NN N1
4 Thường + Quân(C. Lộc)- Tính + Ninh(Công Thương) B Đôi Nam N2
5 Giang + Hùng(Bắc Giang)-Hiệp +Mạnh(Công Thương) D Đôi Nam N2
6 Trường + Thuyết(Sơn La)- Hiển + Hoài(Thống Nhất) C Đôi NN N2
7 Tuấn + Thời(Thăng Long)- Ba + Hùng(AIA LS) B Đôi Nam N4

Ngày

               Buổi

TT Sân 3 Bảng Nội dung
VĐV   -   gặp -   VĐV
6/7 Sáng 1 Chamara + Kosan(Campodia)-Học+ Tùng(Nguyễn Du) C Đôi Nam N1
2 Dương + Tuyên(L. Bình)- Chamara + Hiền(Campodia) B Đôi NN N1
3 Dương +Quyền(Huy Sport)-Tuấn +Thanh(Chương Mỹ) A Đôi Nam N2
4 Hùng + Hiệu(Huy Sport)- Hà + Tình(Khối 8 LS) C Đôi Nam N2
5 Oanh+ Hà(Huy Sport)- Huệ + Cường(Ninh Bình) A Đôi NN N2
6 Mai + Ngọc(Bắc Giang)- Thanh + Thịnh(C. An) D Đôi NN N2
7 Diệu + Kết(Bắc Giang)- Đại + Lợi(Quang Ninh) C Đôi Nam N4

Ngày

               Buổi

TT Sân 1 Bảng Nội dung
VĐV   -   gặp -   VĐV
6/7 Chiều 1 Bình + Bằng(LĐCL HN)- Bình + Trung(Đoàn Kết) A Đôi Nam N3
2 Trung+Trường(Công Thương)-Nguyên+Thuận(L.Châu C Đôi Nam N3
3 Oanh + Thanh(L. Bình)- Trung + Quý(Chi Lăng) H Đôi Nam N3
4 Tuấn + Hồng(17/10)- Việt+Hằng(Chương Mỹ) A Đôi NN N3
5 Trang + Tuấn(Ba Sao)- Châm + Huân(Xứ Lạng) D Đôi NN N3
6 Trà + Dũng(Ba Sao)- Hải + Thơm(17/10) H Đôi NN N3
7 Thành + Dậu(Tuyên Quang)- Công+ Thuỷ(Tân Yên) A Đôi Nam N4

Ngày

               Buổi

TT Sân 2 Bảng Nội dung
VĐV   -   gặp -   VĐV
6/7 Chiều 1 Thiêm+Thìn(Huy Sport)-Doan +Hương(BCHQS C.Lộc A Đôi Nam N3
2 Tuấn + Giáp(Tam Thanh)- Cường+Cương(Đ. Kết) D Đôi Nam N3
3 Toán + Ngọc(Bắc Giang)- Hà+Thắng(Thăng Long) H Đôi Nam N3
4 Phượng+Thắng(Campodia)- Tú+Cúc(Thống Nhất) B Đôi NN N3
5 Huấn + Hải(Điẹn Biên)- Hoa+ Vũ(Thống Nhất) E Đôi NN N3
6 Thảo + Dương(Campodia) –Đạt + Hà(Đồng Đăng) A Đôi NN N1
7 Chính + Mẫn(Xứ Lạng)- Tuấn+ Thời(Thăng Long) B Đôi Nam N4

Ngày

               Buổi

TT Sân 3 Bảng Nội dung
VĐV   -   gặp -   VĐV
6/7 Chiều 1 Thắng + Thép(Thống Nhất)- Thương + Tuấn(C. Lộc) B Đôi Nam N3
2 Tần + Chi(Ba Sao)- Minh+Trọng(Hà Nội) E Đôi Nam N3
3 Hiệp + Tâm(H. Lũng)- Hoà + Lành(2/9) A Đôi NN N3
4 Hùng+Huyền(Đoàn Kết) – Hưng+Thuý(Lai Châu) C Đôi NN N3
5 Tuấn + Nhung(Khối 8 LS)- Hoàn +Nụ(Bắc Giang) H Đôi NN N3
6 Lâm + Phượng(C Lộc)- Thơm+ Tú(Campodia) C Đôi NN N1
7 Thẩm + Bộ(Ba Sao)- Diệu+ Kết(Bắc Giang) C Đôi Nam N4

Ngày

               Buổi

TT Sân 1 Bảng Nội dung
VĐV   -   gặp -   VĐV
6/7 Tối 1 Thành + Nghị(Quảng Ninh)- Trang+ Tuấn(Ba Sao) D Đôi NN N3
2 Hoàn+ Nụ(Bắc Giang)- Trà + Dũng(Ba Sao) H Đôi NN N3
3 Đượm+ Hải(Điện Biên)- Duy+ Hồng(Huy Sport) B Đôi NN N2
4 Bình+ Bằng(LĐCL HN)- Doan+Hương(BCHQS CLộc A Đôi Nam N3
5 Thắng+ Nhung(Sơn La)- Trung+Trường(Công Thương C Đôi Nam N3
6 Oanh+ Thanh(L. Bình)- Hà+ Thắng(Thăng Long) H Đôi Nam N3
7 Huệ+ Cường(Bình Minh)- Long+ Thuỳ(Đoàn Kết) A Đôi NN N2

Ngày

               Buổi

TT Sân 2 Bảng Nội dung
VĐV   -   gặp -   VĐV
6/7 Tối 1 Luyện+ Lan(C. Lộc)- Huấn+ Hải(Điện Biên) E Đôi NN N3
2 Hằng+ Tùng(Bình Minh)- Huệ+ Cương(Ninh Bình) A Đôi NN N2
3 Dương+ Thuý(Xứ Lạng)- Trường+ Thuyết(Sơn La) C Đôi NN N2
4 Bình+ Chung(Đoàn Kết)- Thiêm+ Thìn(Huy Sport) A Đôi Nam N3
5 Vũ+ Tân(Xứ Lạng)- Tuấn+ Giáp(Tam Thanh) D Đôi Nam N3
6 Trung+ Quý(Chi Lăng)- Toán+ Ngọc(Bắc Giang) H Đôi Nam N3
7 Hiệp+Tâm(HữuLũng) – Việt+Hằng(Chương Mỹ) A Đôi NN N3

Ngày

               Buổi

TT Sân 3 Bảng Nội dung
VĐV   -   gặp -   VĐV
6/7 Tối 1 Tuấn+ Nhung(Khối 8 LS)- Hải + Thơm(17/10) H Đôi NN N3
2 Long+ Thuỳ(Đoàn Kết)- Oanh+ Hà(Huy Sport) A Đôi NN N2
3 Liên+ Hương(Thăng Long)- Mai+ Ngọc(Bắc Giang) D Đôi NN N2
4 Đoàn+ Tú(AIA LS)- Thắng+ Thép(Thống Nhất) B Đôi Nam N3
5 Hối+ Kháng(H. Lũng)- Tần+ Chi(Ba Sao) E Đôi Nam N3
6 Hằng+ Tùng(Bình Minh)- Oanh+ Hà(Huy Sport) A Đôi NN N2
7 Hoà+Lành(2/9) – Tuấn+Hồng(17/10) A Đôi NN N3

Ngày

               Buổi

TT Sân 1 Bảng Nội dung
VĐV   -   gặp -   VĐV
7/7 Sáng 1 Thanh +Dung(Đoàn Kết)- Phượng +Thắng(Campodia) B Đôi NN N3
2 Khoa + Vũ(Thống Nhất)- Luyện + Lan(C.Lộc) E Đôi NN N3
3 Dương +Tuyền(Huy Sport)- Luân +Xanh(Ninh Bình) A Đôi Nam N2
4 Thắng + Kiên(LĐCL HN)- Hùng +Hiệu(Huy Sport) C Đôi Nam N2
5 Trận 1 theo sơ đồ (bốc thăm) Đôi Nam N1
6 Trận 4 theo sơ đồ (bốc thăm) Đôi Nam N1
7 1H – 1D theo sơ đồ Đôi Nam N3
8 1C – 2H theo sơ đồ Đôi NN N3

Ngày

               Buổi

TT Sân 2 Bảng Nội dung
VĐV   -   gặp -   VĐV
7/7 Sáng 1 Thịnh + Trúc(C.An)- Hùng + Huyền(Đoàn Kết) C Đôi NN N3
2 Tuấn + Nhung(Khối 8 LS)- Trà + Dũng(Ba Sao) H Đôi NN N3
3 Tuấn +Thanh(Chương Mỹ)- Hậu +Thắng(Nguyễn Du) A Đôi Nam N2
4 Dưỡng+Thắng(Tam Thanh)-Hiệp+Mạnh(Công Thương D Đôi Nam N2
5 Trận 2 theo sơ đồ (bốc thăm) Đôi Nam N1
6 1A – 1B theo sơ đồ Đôi Nam N3
7 1E – 2A theo sơ đồ Đôi Nam N3
8 1H – 1D theo sơ đồ Đôi NN N3

Ngày

               Buổi

TT Sân 3 Bảng Nội dung
VĐV   -   gặp -   VĐV
7/7 Sáng 1 Trâm + Huân(Xứ Lạng)- Thành + Nghị(Quảng Ninh) D Đôi NN N3
2 Hải + Thơm(17/10)- Hoàn + Nụ(Bắc Giang) H Đôi NN N3
3 Phương + Tuân(Minh Nga)- Thường +Quân(C.Lộc) B Đôi Nam N2
4 Giang + Quang(Campodia)- Giang +Hùng(Bắc Giang) D Đôi Nam N2
5 Trận 3 theo sơ đồ (bốc thăm) Đôi Nam N1
6 1C – 2H theo sơ đồ Đôi Nam N3
7 1A – 1B theo sơ đồ Đôi NN N3
8 1E – 2A theo sơ đồ Đôi NN N3

Ngày

           Buổi

TT Sân 1 Bảng Nội dung
VĐV   -   gặp -   VĐV
7/7 Chiều 1 BK1: (Bốc thăm) Đôi Nam N4
2 BK2: 1C – 2A Đôi NN N1
3 BK1: 1A – 1B Đôi NN N2
4 BK2 theo sơ đồ Đôi Nam N3
5 BK1: Theo sơ đồ Đôi Nam N1

Ngày

               Buổi

TT Sân 2 Bảng Nội dung
VĐV   -   gặp -   VĐV
7/7 Chiều 1 BK2: (Bốc thăm) Đôi Nam N4
2 BK1: 1A – 1B Đôi Nam N2
3 BK2: 1C – 1D Đôi NN N2
4 BK1 theo sơ đồ Đôi NN N3
5 BK2: Theo Sơ Đồ Đôi Nam N1

Ngày

               Buổi

TT Sân 3 Bảng Nội dung
VĐV   -   gặp -   VĐV
7/7 Chiều 1 BK1: 1A – 1B Đôi NN N1
2 BK2: 1C – 1D Đôi Nam N2
3 BK1 theo sơ đồ Đôi Nam N3
4 BK2 theo sơ đồ Đôi NN N3

Ngày

               Buổi

TT Sân 1 Bảng Nội dung
VĐV   -   gặp -   VĐV
7/6 Tối 1 CK Đôi Nam N3
2 CK Đôi Nam N2

Ngày

               Buổi

TT Sân 2 Bảng Nội dung
VĐV   -   gặp -   VĐV
7/6 Tối 1 CK Đôi NN N1
2 CK Đôi NN N3
3 CK Đôi Nam N1

Ngày

               Buổi

TT Sân 3 Bảng Nội dung
VĐV   -   gặp -   VĐV
7/6 Tối 1 CK Đôi Nam N4
2 CK Đôi NN N2

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG

NỘI DUNG: ĐÔI NAM NHÓM 1:

Bảng A

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Tiến + Cương (CLB Chi Lăng)
2 Hoàng +Linh (CLB Huyện Cao Lộc)
3 Hiếu +Anh (CLB Đoàn Kết)

Bảng B

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Hiệp +Thịnh (CLB 2/9 TPLS)
2 Tùng + Dũng (CLB Nguyễn Du)
3 Nghĩa + Sơn (CLB Tỉnh Sơn La)

Bảng C

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Việt + Vũ (CLB Xứ Lạng)
2 ChaMaRa +Ko San(Fx CamBoDia)
3 Học + Tùng (CLB Nguyễn Du)

 

Bảng D

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Hưng +Đức (CLB Huy Sport)
2 Tường + Hiếu (CLB Đoàn Kết)
3 Long + Giang (CLB Tỉnh Sơn La)

Bảng E

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Sơn + Nam ( T.Trấn Đồng Đăng)
2 Anh + Giang (CLB Ba Sao)
3 Dương +Tú (Fx CamBoDia)

* Vòng 2: Lấy nhất của 5 bảng và 3 đội nhì cao điểm vào thi đấu theo sơ đồ 8 đội (bốc thăm)

         

ĐÔI NAM NỮ NHÓM 1:

Bảng A

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Thảo+Dương (CamBoDia)
2 Đạt + Hà (T.T Đồng Đăng)
3 Hiền + Thiết (CLB Ba Sao)
4 Hiền +Thảo(CLB LaiChâu)

Bảng B

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Hiền + Chamara ( FX Cam BoDiA)
2 Thành + Thuỷ (CLB H.Đình Lập
3 Dương + Tuyên (CLB H.Lộc Bình)

Bảng C

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Thơm + Tú (FX Cam BoDiA)
2 Ly + Duy (CLB Ba Sao)
3 Lâm + Phượng (CLB H.Cao Lộc)

BK1: 1A – 1B .................................................................................................................

BK2: 1C – 1D .................................................................................................................

ĐỒNG GIẢI BA: .........................................................................................................

CHUNG KẾT: ................................................................................................................

  

ĐÔI NAM NHÓM 2

Bảng A

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Dương+Quyền(Huy Sport)
2 Luân + Xanh (Ninh Bình)
3 Tuấn + Thanh (Chương Mỹ)
4 Hậu + Thắng (Nguyễn Du)

Bảng B

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Tĩnh + Ninh (CLB Công Thương)
2 Phương + Tuân (CLB Minh Nga)
3 Thường + Quân (CLB Cao Lộc)

Bảng C

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Hà + Tình (CLB Khối 8 TPLS)
2 Thắng + Kiên (LĐCL Hà Nội)
3 Hùng + Hiệu (Huy Sport)

        

Bảng D

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Dưỡng + Thắng (T.Thanh)
2 Hiệp + Mạnh (C.Thương)
3 Giang+Quang (CamBoDiA)
4 Giảng+Hùng(LĐCLB.Giang

BK1: 1A – 1B .................................................................................................................

BK2: 1C – 1D .................................................................................................................

ĐỒNG GIẢI BA: .........................................................................................................

CHUNG KẾT: ................................................................................................................

  

    ĐÔI NAM NỮ NHÓM 2

Bảng A

TT Vận động viên 1 2 3 4 Điểm HS XH
1 Hằng + Tùng (Bình Minh)
2 Oánh + Hà (Huy Sport)
3 Huệ + Cường (Ninh Bình)
4 Long + Thuỳ (Đoàn Kết)

Bảng B

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Anh + Hải (CLB Ba Sao)
2 Đượm + Hải (CLB Điện Biên)
3 Duy + Hồng (CLB Huy Sport)

Bảng C

TT Vận động viên 1 2 3 Điểm HS XH
1 Hiển + Hoài(CLB C.V Thống Nhất)