CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY THỂ THAO VIỆT NAM (27/3/1946 - 27/3/2023)

Giới thiệu chung

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn được tổ chức lại theo Quyết định số: 1664/QĐ-UBND, ngày 01/9/2009 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức lại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.

1. Chức năng :

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn có chức năng tham mưu, đề xuất tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn, huấn luyện vận động viên, đào tạo học sinh năng khiếu thể dục thể thao; Đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện viên, trọng tài cho cơ sở. Tổ chức huấn luyện chuyên môn tham gia giải toàn quốc và khu vực. Tổ chức thi đấu, tập luyện, biểu diễn thể dục thể thao; Quản lý khai thác các công trình thể dục thể thao  được giao; Tổ chức các hoạt động dịch vụ thể dục thể thao và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ:

- Phát hiện, tuyển chọn tài năng thể thao, xây dựng kế hoạch, chương trình, phương pháp tuyển chọn, huấn luyện, đào tạo vận động viên, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật thể dục thể thao nhằm không ngừng nâng cao thành tích các môn thể thao của tỉnh;

- Đào tạo các tuyến, các lớp vận động viên năng khiếu các môn thể thao;

- Huấn luyện các đội tuyển trẻ, đội dự tuyển và đội tuyển thể thao của tỉnh để tham gia thi đấu các giải của khu vực và toàn quốc;

- Quản lý, tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cộng tác viên, hướng dẫn viên, trọng tài cho cơ sở theo kế hoạch được giao;

- Đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện các chế độ, chính sách để phát triển toàn diện về mọi mặt đối với cán bộ, viên chức, huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên thuộc đơn vị quản lý;

- Quản lý, sử dụng các công trình thể thao được giao an toàn, hiệu quả, đúng mục đích;

- Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động thi đấu, biểu diễn tập luyện thể dục thể thao theo kế hoạch và nhiệm vụ được giao;

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ, khai thác các nguồn thu từ các hoạt động thi đấu, tập luyện, biểu diễn thể dục thể thao; liên hoanh, liên kết cung ứng dịch vụ - kinh tế về thể dục thể thao theo quy định của pháp luật.