Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2023

Sáng ngày 04/1/2024, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh được sự ủy quyền của Ban chỉ đạo 138 – Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn.

z5039506591777 fb8026294da90b27604863e7a20c238d

Đại diện lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ - PA03 Công an tỉnh Lạng Sơn đã trao Quyết định phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đối với cấp huyện, các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục cấp tỉnh năm 2023 theo quyết định số 6506/QĐ-BCĐ ngày 12/12/2023 và Giấy chứng nhận cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lạng Sơn công nhận đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự” năm 2023 theo quyết định số 1987/UBND-QĐ ngày 28/11/2023.

Cùng với việc thực hiện tốt công tác chuyên môn năm 2023 gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đơn vị đã đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự”. Qua đó đã kịp thời biểu dương đơn vị góp phần nâng cao năng lực, nhận thức về công tác an toàn, an ninh trật tự trong cán bộ và người lao động toàn đơn vị, tại buổi làm việc các đồng chí phòng PA 03 cũng hướng dẫn một số nội dung trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an ninh chính trị nội bộ, công tác bảo vệ bí mật nhà nước…qua đó giúp viên chức, người lao động trong đơn vị hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.