NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2019) & QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2019)!

Thông báo mở lớp tập huấn Trọng tài môn Bóng chuyền hơi năm 2019

    SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH LẠNG SƠN

   TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN & THI ĐẤU TDTT

Số: 177/KH-TT.HL&TĐ.TDTT

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – tự do – Hạnh phúc

         Lạng Sơn, ngày 16 tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH

Mở lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức Trọng tài môn Bóng chuyền hơi 

tỉnh Lạng Sơn năm 2019

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

Căn cứ vào tình hình thực tế phong trào, trình độ chuyên môn của lực lượng trọng tài môn Bóng chuyền hơi trong toàn tỉnh;

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh xây dựng kế hoạch mở lớp tập huấn Trọng tài môn Bóng chuyền hơi tỉnh Lạng Sơn năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục Đích:

Bồi dưỡng kiến thức về luật, phương pháp trọng tài, phương pháp tổ chức thi đấu môn Bóng chuyền hơi.

         Nhằm nâng cao trình độ công tác tổ chức, điều hành các giải thi đấu của lực lượng trọng tài trong toàn tỉnh.

         2. Yêu cầu:

         Quá trình tập huấn phải bảo đảm nghiêm túc, an toàn, tiết kiệm, đạt hiệu quả cao.

      Các học viên tham gia phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định của lớp học đề ra.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Đối Tượng:

         Là cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên các Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Hội người cao tuổi của các huyện, thành phố, Giáo viên thể chất trong các Trường học, cộng tác viên thể thao các Câu lạc bộ Bóng chuyền hơi trong tỉnh, có sức khoẻ, có khả năng chuyên môn, mỗi đơn vị được cử tối đa 02 người tham dự.

          2. Thời Gian:

- Lớp học được tổ chức từ ngày 08 đến ngày 12/10/2019.

- Ngày 07/10/2019: Đón tiếp học viên, làm thủ tục, tổ chức lớp (Tại nhà Thi đấu TDTT tỉnh).

- Khai mạc lớp học: 7h30 ngày 08/10/2019.

         3. Địa điểm: Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Lạng Sơn, Số 32 Đường Lê Lợi – Phường Vĩnh Trại – Thành phố Lạng Sơn      

4. Danh sách đăng ký học viên tham gia lớp học của các đơn vị gửi về: Phòng Tổ chức Thi đấu, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lạng Sơn, Số 32 Đường Lê Lợi – Phường Vĩnh Trại – Thành phố Lạng Sơn trước ngày 05/10/2019 hoặc qua địa chỉ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

III. NỘI DUNG TẬP HUẤN:

1. Lý Thuyết: Buổi sáng từ 7h30 hằng ngày:

- Sơ lược lịch sử quá trình phát triển môn Bóng chuyền hơi.

- Các kiến thức cơ bản về Luật.

         - Phương pháp trọng tài.

- Kỹ năng tổ chức, điều hành các giải thi đấu.

2. Thực hành: Buổi chiều từ 14h00 hằng ngày:

         Tham gia tổ chức, điều hành một số trận đấu phục vụ cho tập huấn (Phương pháp trọng tài chính, trọng tài thứ hai, trợ lý trọng tài).

* Kết thúc lớp học Ban tổ chức sẽ kiểm tra và cấp giấy Chứng nhận cho các học viên (Nếu đạt yêu cầu).

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC:

         - Sử dụng kinh phí từ nguồn thu dịch vụ của đơn vị.

         - Ban tổ chức lo chi phí tổ chức lớp học.

- Các học viên tự túc kinh phí ăn, nghỉ, đi lại trong thời gian tham dự lớp học.

- Lệ phí: Mỗi học viên tham gia lớp học đóng lệ phí, tiền tài liệu…: 200.000đ

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phòng Tổ chức thi đấu:

- Phối hợp với phòng Quản lý TDTT Sở mời giảng viên của Tổng cục TDTT.

   - Tổ chức lớp học, nhận hồ sơ đăng ký, xây dựng Kế hoạch, Chương trình lớp học, cử cán bộ trợ giảng lên lớp, chuẩn bị dụng cụ chuyên môn.

       2. Phòng hành chính:

- Chuẩn bị kinh phí tổ chức lớp học, trang trí khánh tiết, chương trình khai mạc và bế mạc, bàn ghế phòng học, bảng, bút viết, tăng âm loa đài và các trang thiết bị khác phục vụ lớp học.

     - Sao in tài liệu tập huấn, thu lệ phí lớp học, in ấn cấp phát giấy chứng nhận cho học viên.   

     - Thực hiện thanh, quyết toán về kinh phí liên quan tới lớp học    

Trên đây là Kế hoạch tập huấn bồi dưỡng kiến thức Trọng tài môn Bóng chuyền hơi năm 2019 của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, đề nghị Sở Văn Hoá, Thể Thao và Du Lịch tỉnh Lạng Sơn xem xét, chỉ đạo để đơn vị triển khai thực hiện đạt kết quả cao./.

 

Nơi nhận:

- Sở VHTTDL(b/c);

- Lãnh đạo đơn vị;

- Các phòng thuộc đơn vị;

- Lưu VT, KT;

                                KT. GIÁM ĐỐC

                       PHÓ GIÁM ĐỐC

 

                                 (Đã ký)

 

                       Đồng Quang Sáng