Điều chỉnh lịch thi đấu các giải thể thao tỉnh năm 2021

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ   DU LỊCH


Số:           /SVHTTDL-QLTDTT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày       tháng     năm 2021

V/v   điều chỉnh lịch thi đấu các giải thể thao

tỉnh năm 2021

 

     Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các liên đoàn thể thao: Bóng đá, Bóng bàn, Cầu lông, Quần vợt;
- Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố.

Thời gian vừa qua do tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, các kế hoạch thi đấu thể thao năm 2021 của tỉnh buộc phải tạm dừng. Đến nay dịch bệnh Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022, thông tin về việc điều chỉnh lịch thi đấu các giải thể thao trong thời gian từ nay đến hết năm 2021 như sau:

I. Các môn thi đấu thuộc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh

1. Môn Bơi

- Thời gian thi đấu: ngày 16, 17/10/2021. Nộp đăng ký thi đấu trước ngày 11/10/2021; họp chuyên môn từ 09h00 ngày 14/10/2021 tại nhà thi đấu TDTT tỉnh;

- Địa điểm thi đấu: Bể bơi Nhung Bin, thôn Thâm Luông, xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định;

- Các nội dung khác giữ nguyên như Điều lệ số 63/ĐL-ĐHTDTT ngày 14/5/2021.

2. Môn Bóng bàn

- Thời gian thi đấu: từ ngày 21 đến 24/10/2021. Nộp đăng ký thi đấu trước ngày 11/10/2021; họp chuyên môn từ 09h00 ngày 19/10/2021 tại nhà thi đấu TDTT tỉnh;

- Các nội dung khác giữ nguyên như Điều lệ số 51/ĐL-ĐHTDTT ngày 26/4/2021.

3. Môn Quần vợt: từ ngày 05 đến 07/11/2021 tại Trung tâm Quần vợt Phai Vệ, thành phố Lạng Sơn (Điều lệ chuẩn bị ban hành).

4. Môn Bóng chuyền

- Thời gian thi đấu: từ ngày 18 đến 21/11/2021. Nộp đăng ký thi đấu trước ngày 08/11/2021; họp chuyên môn từ 09h00 ngày 16/11/2021 tại nhà thi đấu TDTT tỉnh;

- Các nội dung khác giữ nguyên như Điều lệ số 80/ĐL-ĐHTDTT ngày 16/7/2021.

5. Môn Bóng đá: từ ngày 05 đến 12/12/2021 tại Sân vận động Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. Điều lệ số 93/ĐL-ĐHTDTT ngày 30/9/2021.

6. Môn Việt dã: ngày 18/12/2021 tại Đại lộ Hùng Vương, thành phố Lạng Sơn (Điều lệ ban hành sau).

II. Các giải thể thao cấp tỉnh

1. Giải bóng chuyền hơi: từ ngày 29 đến 31/10/2021. Điều lệ số 92/ĐL-SVHTTDL ngày 28/9/2021.

2. Giải vô địch và giải trẻ Cờ vua, Cờ tướng: từ ngày 12 đến 14/11/2021. (Điều lệ chuẩn bị ban hành).

3. Giải vô địch Cầu lông: từ ngày 26 đến 28/11/2021. (Điều lệ chuẩn bị ban hành).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo để các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tham dự các giải thể thao của tỉnh năm 2021./.

(có Lịch tổng hợp các giải thể thao đính kèm).

Nơi nhận:                                                                                                

- Như kính gửi;                                                                          

- Lãnh đạo Sở;

- Trung tâm HL&TĐ TDTT;

- L­ưu VT, QLTDTT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Dương Minh Tuệ