NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 46 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2021)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU DỊCH LẠNG SƠN

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN & THI ĐẤU TDTT

              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:94/TB--TTHL&TĐTDTT Lạng Sơn, ngày 10 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản  

 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 10 tháng 05 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án sửa dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ kế hoạch số 85/KH-TTHL&ĐTTDTT ngày 24 tháng 05 năm 2019 của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh triển khai thực hiện Đề án sửa dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh giai đoạn 2019-2023;

Căn cứ công văn số 1618/STC-QLG&CS của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn về việc trả lời giá khởi điểm đấu giá cho thuê tài sản tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo các tiêu chí cụ thể như sau:

1.Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh;Địa chỉ:Đường Bà Triệu, Phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

2.Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

STT Số TT KIOT Diện tích (m2)

Thời hạn thuê

( tháng)

Đơn giá

(đồng/m2/tháng)

Thành tiền/ Giá khởi điểm

( đồng/ 60 tháng)

I Khu vực khán đài C đường Lê Lợi:
1 KIOT số 03 51,00 60 126.000 385.560.000
II Khu vực cổng Nhà thi đấu, đường Lê Lợi:
2 KIOT số 08 20,00 60 195.000 234.000.000
III Khu vực gầm khan đài B, sân vận động Đông Kinh:
3 Phòng số 3 45,00 60 72.000 194.400.000
Tổng giá khởi điểm (Tám trăm mười ba triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn) 813.960.000

          3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá.

- Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút ngày 16/6/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 18   /6/2020(trong giờ hành chính)

- Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.

- Địa chỉ: Đường Bà Triệu, Phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

a) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá bao gồm: Bản cam kết của tổ chức đấu giá tài sản hoặc hồ sơ chứng minh về cơ sở vật chất đủ điều kiện tổ chức bán đấu giá;

b) Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

c) Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản bao gồm: Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm của các tổ chức đấu giá tài sản; Số lượng đấu giá viên (bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên, bảo hiểm trách nhiệm ngành nghề của Đấu giá viên (nếu có); Số lượng hợp đồng bán đấu giá thành công trong năm 2019(bảng kê chi tiết kèm theo);

d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính: Mức thù lao dịch vụ đấu giá tài sản chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng;

đ) Là Tổ chức có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố có trụ sở tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

e) Hồ sơ pháp lý: Có bản sao đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, quyết định thành lập.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký theo quy định./.

Nơi nhận:

- Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn;

-Lãnh đạo Trung tâm TTHL&TĐTDTT;

- Phòng hành chính( Trang thông tin điện tử Trung tâm TTHL&TĐTDTT );

- Lưu: VT, TCKT.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Chí Toàn